Център за съзидателно правосъдие

STIKER_MF090720last

Сдружение “Център за съзидателно правосъдие” е доброволен и независим ресурсен център в подкрепа на гражданския сектор в България, като продължава традициите на организация, създадена през 1996г. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград е популярен с партньорства за превенция на домашното насилие, гражданско наблюдение на политики и подкрепа за уязвими групи.

Дори да помогнем само на един човек - той е спасен.

Домашно насилие е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личната свобода и на личния живот, извършено спрямо лица, които се намират или са били в семейна или родствена връзка, във фактическо съпружеско съжителство или които обитават едно жилище (Закон за защита от домашно насилие/ЗЗДН). За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие (чл.2, ал. от ЗЗДН).

ПОТЪРСИ ПОМОЩ
 1. Министерство на вътрешните работи (телефон за спешни обаждания 112): Аз съм жертва на домашно насилие, помогнете ми!
 2. Център за спешна медицинска помощ (телефон за спешни обаждания 112): Имам наранявания от нанесен побой, помогнете ми!
 3. Семеен лекар, болница, здравен център: “Имам наранявания от нанесен побой, помогнете ми!
 4. Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград (тел. 0898552688): Аз съм жертва на домашно насилие, помогнете ми!
 5. Дирекция Социално подпомагане. Аз съм жертва на домашно насилие, помогнете ми!
 6. Адвокат:Аз съм жертва на домашно насилие, какви са правата ми?

ЗА ДА ПОЛУЧА СЪДЕБНА ЗАЩИТА ПРИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, Е ВАЖНО ДА ИМАМ:

 1. Медицински документи за установено домашно насилие (от предишен случай); издава се от личен лекар, съдебен лекар, спешен център, медицински център, болница (може и от предходни години!).
 2. Протокол за предупреждение (чл. 65 от ЗМВР); издава се от районен инспектор на МВР, дежурен полицай в РУ на МВР или от патрул/охранителна полиция; може и от предходни години!
 3. Акт за раждане на децата до 18 г. (непълнолетни деца);
 4. Удостоверение за сключен граждански брак;
 5. Удостоверение за родствени връзки;
 6. Акт за собственост на имот/нотариален акт;
 7. Трите имена и телефон за контакт на свидетели на извършеното домашно насилие;
 8. Трите имена, ЕГН и адрес на извършителя на домашно насилие (от лична карта);
 9. Настоящ адрес на извършителя, на който да бъде призован;
 10. Заповед за защита, издадена от Районен съд за предишен инцидент;
 11. Други документи според потребностите и спецификата на акта на домашно насилие.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

 1. Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград работи в тясно взаимодействие с полицейските служби, съд, прокуратура, дирекции „Социално подпомагане“, общини, кметове на населени места, както и всички заинтересовани страни.
 2. Местен механизъм за приложение на Закона за защита от домашно насилие в област Разград (2011г.) е основен инструмент в случай на домашно насилие върху дете или пълнолетен гражданин;
 3. Областен съвет за превенция на домашното насилие към областния управител на област Разград (2016г.) е консултативен орган за планиране и прилагане на политики за ограничаване и намаляване на новия социален феномен в Лудогорието.

Консултативен център по проблемите на домашното насилие предлага:

 1. Достъп до професионална помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие;
 2. Безплатна социална, психологическа и юридическа подкрепа;
 3. Безплатно участие във Възстановителна програма за пострадалите и Специализирана програма за извършители на домашно насилие;
 4. Достъп до индивидуална и групова работа на пострадалите.
 5. Съдействие при подготовка на документи за издаване на Заповед за незабавна защита по ЗЗДН;
 6. Процесуално представителство пред компетентния районен/окръжен съд;
 7. Опазване тайна по отношение на сигналите за домашно насилие.
asr
Административен съд Разград боледува сериозно

Съдия Светла Робева да не бъде избирана на длъжността „административен ръководител на Административен съд Разград“ предлага Центърът за съзидателно правосъдие в Разград в становище до …

Домашно насилие! СТОП!

Програми за превенция на домашното насилие и функциониращ Консултативен център за подкрепа на пострадали и извършители.

Правосъдие близо до хората

Пилотни програми за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната реформа, чрез проектни инициативи за подобряване на правосъдната система в България.

Инициативи в подкрепа на полицията

Партньорство с полицейските служби, в резултат на осъществени проектни инициативи за укрепване капацитета на правоохранителните органи

Наши партньори