Център за съзидателно правосъдие

Домашно насилие

Консултативният център по проблемите на домашното насилие (от 2008г.) е част от Сдружение „Център за съзидателно правосъдие.” Консултативният център предоставя социални услуги и програми за възстановяване на жертви на насилие и техните семейства в област Разград, като разработва и прилага програми за извършители на насилие.

В Консултативния център се предоставят специализирани дейности: информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, общностна работа, социална подкрепа; правна помощ и юридическа подкрепа; индивидуални или групови консултации с психолог; медиация и решаване на конфликти; гореща телефонна линия за съвети и консултации;  Повишаване на информираността по проблема „домашно насилие“ чрез програми за превенция и защита в учебните заведения за учащи от 9-ти до 12-ти клас, както и във висшите училища до 25-годишна възраст.

Център за съзидателно правосъдие управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие с Гореща телефонна линия (2008 г.). Над 1300 потърпевши от домашно насилие са получили помощ и са предоставени над 7000 консултации в Консултативния център по проблемите на домашното насилие (2005-2023). Повече от 600 съдебни дела по Закона за защита от домашното насилие са заведени с помощта на Консултативния център в районните съдилища в Разград, Исперих, Кубрат, Карлово, София, в над 85% от случаите са постановени мерки за защита на пострадалите. Извършители на домашно насилие участват задължително в Специализирана програма за преодоляване на гнева и агресията, в изпълнение на съдебно решение.

Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област Разград (2011г.), който е единствен и уникален за България създаде Център за съзидателно правосъдие. Местният механизъм (подписан от съд, прокуратура, МВР, социални служби и НПО) има няколко предимства: използва се добрата нормативна основа за създаване и развитие на подходящи социални услуги; съществува засилено сътрудничество между институциите; направени са сериозни инвестиции в социален капитал; увеличен  е административният капацитет – издадени са наръчници и доклади, улеснени са процедурите на взаимодействие и координация.

Модел на междуинституционално сътрудничество за превенция на домашното насилие – в резултат е учреден Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН; м.02. 2016г.), като продължение на Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област Разград (2011г.). Организират се мобилни приемни на специалисти от Консултативния център в малки населени места, отдалечени от областния център. Разработена е Програма за превенция на домашното насилие в училища и детски градини в област Разград, приета на заседание на ОСПДН (2017г.).

През 2022г. Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград е оказал подкрепа на 63 пострадали от домашно насилие (от които 11 малолетни и непълнолетни). В Специализирана програма за справяне с гнева и агресията се включени 28 извършители на домашно насилие от област Разград. По пол жертвите са 60 жени и 3 мъже, съответно 28 извършители на насилие в семейството са мъже, както и 1 жена. Във Възстановителна програма за пострадали от домашно насилие са включени 32 семейства с деца. През 2022 г. са  издадени 25 съдебни заповеди за защита от районни съдилища и 6 направления от Дирекция „Социално подпомагане“ за 53 пострадали и извършители, насочени към Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград.

През 2019г. е осъществена най-голямата частна инвестиция в социалния сектор в община Разград. Инвестицията на гражданска организация е повече от 1% от бюджета на община Разград (450 000лв.). Сключен е договор за ремонт на сграда за кризисен център в община Разград, общинска собственост (30.08.2018г.). Финансирането на инициативата е от фонда на Офиса за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC (254 000 долара). СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ е автор на проектното предложение и заедно със СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ са бенефициенти на ремонтираната сграда на бившата здравна служба. Одобрен е проект на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ с партньор СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“, които предоставят социални услуги по закона за защита от домашното насилие.

През 2021г. Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград е оказал подкрепа на 52 пострадали от домашно насилие (от които 9 малолетни и непълнолетни) и 26 извършители на домашно насилие от област Разград. По пол жертвите са 48 жени и 4 мъже. Всички 26 извършители на семейно насилие са мъже. Във Възстановителна програма за пострадали от домашно насилие са включени 41 семейства с деца. През 2021 г. са  издадени 22 съдебни заповеди за защита от районни съдилища и 6 направления от Дирекция „Социално подпомагане“ за 47 пострадали и извършители, насочени към Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград.

Десет пилотни училища от област Разград прилагат Програмата за превенция на домашното насилието в училище, изготвена от Центъра за съзидателно правосъдие в Разград и одобрена от областния управител (2017г.). Програмата е важна част от приоритетите на Областния съвет за превенция на домашното насилие в Разград.

През 2019г. започна информационна кампания „Да заключим домашното насилие!” Консултативният център по проблемите на домашното насилие отпечата 1000 нови информационни плаката („Тя не може да говори, но ние няма да мълчим“,), 2000 дипляни с конкретна информация за видовете безплатна помощ, които екипът от експерти, сътрудници и доброволци на организацията (социални консултанти, юристи и психолози), оказват на пострадалите. Подготвени са 2000 тематични календарчета за 2020 година с координати на Центъра за съзидателно правосъдие, иновативната социална услуга Консултативен център по проблемите на домашното насилие, номера на горещата телефонна линия, на която денонощно Центърът приема и насочва по компетентност сигнали от и за пострадали от домашно насилие. Кампанията „Да заключим домашното насилие!” се организира в изпълнение на Годишен план за 2019г. и Насоки за действие по превенция на домашното насилие, 2019-2021, Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград.