Център за съзидателно правосъдие

Социални услуги

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ предоставя в комплекс социалната услуга „Консултативен център по проблемите на домашното насилие“ посредством лицензи от Агенция за качеството на социалните услуги.

Консултативният център по проблемите на домашно насилие в Разград  съществува от месец май 2008г., като иновативна социална услуга в общността. Гореща телефонна линия за съвети и консултации за пострадали от домашно насилие: 098552688 работи от 2008г. години към Консултативния център.

Основна цел на Консултативния център е да предоставя услуги и програми за възстановяване на жертвите на домашно насилие и техните семейства в област Разград, разработване и прилагане на специализирани програми за извършители на насилие в семейството.

В Консултативния център е създадена Служба за жертви и извършители на домашно насилие за изпълнение на мерките по чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за защита срещу домашно насилие (ЗЗДН). В област Разград се прилагат специализирана програма за извършители на насилие и програма за възстановяване на пострадали от домашно насилие, в изпълнение на мерките по ЗЗДН (от 2006г.).

Специализираните услуги на Консултативния център включват социална подкрепа, консултиране, рехабилитация и правна помощ на жертвите на домашно насилие, както и специализирана работа с извършителите. В Консултативния център се предоставя: безплатна социална помощ; безплатна правна помощ; безплатни индивидуални и групови консултации с психолог; гореща телефонна линия за съвети и консултации. Извършители на домашно насилие посещават специализираните програми на Консултативният център, след задължително указание на съда.

ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
Ние изпълняваме дейности по Информиране и консултиране на своите потребители, като част от мисията на сдружение „Център за съзидателно правосъдие“. Изследваме основните проблеми и затруднения при реализирането на целите в живота им, предлагаме възможни решения, осигуряваме пространство за обмислянето им и за набелязване на действия за тяхното осъществяване.
Предоставяме информация и консултираме потребителите си за:
      – Възможностите за социална подкрепа, насочване към съответните институции и услуги от сферата на образованието, здравеопазването, трудовата заетост, социалното осигуряване, разрешаването на жилищни проблеми.
     – Достъпа до специализирани услуги.
     – Организирането на свободното време.
     – Статут, участието в процедури и производства по Закона за закрила на детето, режима на срещи с родителите и близките и други дейности за деца, които ползват резидентна грижа или подслон.
     – Участието в процедури и производства по Закона за защита от домашно насилие.
     – Подаване на документи за получаване на пенсия.
Крайната цел е нашите потребители да формират реална оценка за ситуацията, в която се намират, да добият самочувствие, да се мотивират за действия. С услугата Информиране и консултиране се стараем да помогнем в разрешаването на проблеми, свързани с междуличностни отношения, да покажем нови възможности на хората в нужда и така те да поемат сами управлението на собствения си живот.
Целева група: Всички деца; деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето; деца с увреждания; родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства; пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация; техните семейства и близки.
При предоставянето на социални услуги се извършват и дейности за подкрепа на семействата и близките на потребителите.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ участва в различни групи и организации на правителствено и неправителствено ниво, където работим заедно с много експерти за развитието на социалната сфера в България, с фокус превенция и защита от домашното насилие. Индивидуалното застъпничество и посредничество е част от социалните услуги, които предлагаме на нашите потребители – хората в нужда. Услугата има за цел да подобри отношенията на потребителя с други институции, да се подсигури упражняването на правата на личността и да овласти личността в разрешаването на проблеми до момента, в който упражняването и защитаването на правата стане самостоятелна дейност.
Дейностите в социалната услуга Застъпничество и посредничество са разнообразни, като най-популярни са:
     – Предоставяне на достъп до разнообразни публични услуги, като образование, здравеопазване и други социални услуги;
     – Издаване на документи;
     – Предоставяне на достъп до трудова заетост;
     – Помощ за намиране на жилище;
     – Помощ за получаване на ТЕЛК или пенсия;
     – Посредничество за уреждане на взаимоотношения между отделната личност и институциите;
Подкрепата за нашите потребители в направлението Застъпничество и посредничество се осъществява от специалисти в социалната и здравната сфера. За всеки човек се изготвя индивидуален план, който е съобразен с конкретните му нужди. Предлагат се адекватни начини за постигане на максималното му овластяване и независимост от социалната услуга, за да може да продължи да се справя самостоятелно с този тип дейности.
Целева група: Всички деца; деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето; деца с увреждания; родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства; пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация; техните семейства и близки.
При предоставянето на социални услуги се извършват и дейности за подкрепа на семействата и близките на потребителите.

ОБЩНОСТНА РАБОТА
Общностната работа на сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ винаги е заемала централно място в социалните услуги, които предоставяме. В работата си с хора от уязвими групи ние се фокусираме върху разпознаване на рисковете в общността, договаряне и планиране на конкретни действия, насочени към тях и включването на самата общност и нейните ресурси при разрешаването на съответните проблеми.
В дългогодишната ни практика за заздравяване и овластяване на уязвимите общности основните ни дейности са свързани с превенцията на:
     – Домашното насилие, изоставянето на деца и настаняването им в алтернативна грижа;
     – Агресията и тормоза в училище и отпадането от образователната система като насърчаваме връщането в нея;
     – Рисковото поведение, включително зависимости от психо-активни вещества, хазарт, алкохол;
     – Ранните бракове, ранните бременности и подкрепа за сексуално и репродуктивно здраве;
Чрез съвместната работа на социални експерти, практици и местни лидери, подпомогнати от кампании и фокус-групи, дейността на Център за съзидателно правосъдие помага на общностите да постигнат независимост, самостоятелно да разпознават рисковете пред себе си и да планират как да ги намалят.
Целева група: Всички деца; деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето; деца с увреждания; родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства; пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация; техните семейства и близки.

Всеки човек има възможност да се включва в останалите дейности на „Център за съзидателно правосъдие“ в зависимост от собствените си възможности и желание.