Център за съзидателно правосъдие

Център за съзидателно правосъдие е създаден да подпомага развитието на гражданското общество в област Разград. Организиранията организира тренинги за професионалисти, граждански лидери и подпомага укрепване на гражданския сектор в област Разград.

Мисията на Сдружението е да се застъпва за гражданско участие в демократичните процеси в България.

Центърът за съзидателно правосъдие е позната и авторитетна местна неправителствена организация със сериозен капацитет и обучен екип. Организацията има дългогодишна специализация при взаимодействие със съда: www.watch.ngo-rz.org и много добро партньорство с полицията: www.police.ngo-rz.org. Интересите са в областта на укрепване на демократични институции, образование, етническите малцинства, уязвимите групи, социалните услуги и граждански права. Сдружението има специфични умения по управление на публични фондове и привличане на допълнителни ресурси.

"Демокрацията няма да умре от истината"

Пастор Йоахим Гаук, Президент на Федерална Република Германия, 2012г.–2017г.

book

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” притежава експертиза и опит по превенция на домашното насилие повече от 15 години – администрира Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград (2008г.); Опит за работа в мрежа и партньорство с компетентните институции; Програма за работа с доброволци и управлява Център за работа с доброволци; Ключова роля за създаване на Областен съвет за превенция на домашното насилие към областния управител на Разград (2016); Добра репутация на сериозна организация за подкрепа на хора и общности; Офиси на достъпно място в град София, Разград и село Стражец. Сдружението има обучен екип от специалисти, експерти и доброволци (юристи, психолози, социални консултанти, обучители, супервизори, анализатори, експерти и други) за предоставяне на качествени услуги на жертви и извършители на домашно насилие и популяризира добри практики;

Център за съзидателно правосъдие е регистриран за осъществяване на дейност в обществена полза в Централния регистър на ЮЛНЦ в Министерството на правосъдието, пререгистрация в Агенция по вписвания, Регистър на ЮЛНЦ. Организацията притежава удостоверения от Агенция за социално подпомагане и лицензи от Държавна агенция за закрила на детето.