Център за съзидателно правосъдие

Формиране на политики

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ развива капацитет на граждански наблюдател (watch-dog) на различни институции от изпълнителната, съдебната и местна власт. Ние познаваме добре местните процеси на развитие и механизмите на вземане на решения.

Създаден е модел на междуинституционално сътрудничество за превенция на домашното насилие и в резултат е учреден Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН; 2016г.), като продължение на Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област Разград (2011г.). Целите на Областния съвет са ограничаване на домашното насилие на територията на област Разград чрез извършване на дейности по превенция, включване в специализирани програми на извършители на домашно насилие, подпомагане на жертвите за преодоляване на извършеното насилие и стимулиране на партньорството между местната, съдебната, изпълнителните власти и неправителствения сектор. Идеята за сформиране на новия обществен орган, който е иновативна практика за страната, е в резултат от 10-годишната работа по превенция на домашното насилие, засиленото сътрудничество между институциите и повишената обществена информираност по проблема, основен принос за което има Центърът за съзидателно правосъдие.

Инициатор за подписване на Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област Разград (2011г.), който е единствен и уникален за България, беше Център за съзидателно правосъдие. Местният механизъм (подписан от съд, прокуратура, полиция, социални служби и НПО) има няколко предимства: използва се добрата нормативна основа за създаване и развитие на подходящи социални услуги; съществува засилено сътрудничество между институциите; направени са сериозни инвестиции в социален капитал; увеличен е административният капацитет – издадени са наръчници и доклади, улеснени са процедурите на взаимодействие и координация.

Активно участва в процеса на формиране на политики и подобряване на нормативната уредба с конкретни предложения Център за съзидателно правосъдие. В края на 2009 година беше променен Законът за защита от домашното насилие. А една година по-късно Законът за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

Центърът за съзидателно правосъдие направи предложение Указът за борба с дребното хулиганство да бъде отменен и обявен за противоконституционен (05.2011г.). Конституционният съд конституира Центърът, като страна по образуваното дело и представи становище в подкрепа на искането за обявяване на оспорената разпоредба за противоконституционна. Омбудсманът на Републиката Константин Пенчев поиска от Народното събрание Указът да бъде отменен. Междувременно Конституционният съд се произнесе и определи критикуваната и от нас норма, като противоречаща на конституционните свободи на гражданите. През месец ноември 2011г. Народното събрание прие закон, с който позволи на гражданите да обжалват пред окръжен съд решенията по този указ.

Център за съзидателно правосъдие е учредител на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерски съвет (2016г.-), Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет (2012-2014) и на Гражданския експертен съвет към Висшия съдебен съвет (2008-2009); член на Обществения съвет към Министъра на правосъдието Маргарита Попова (2009-2011) и Министъра на правосъдието Диана Ковачева (2011-2013).