Център за съзидателно правосъдие

Медиация

Какво представлява медиацията?

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Предимства на медиацията:

Медиацията е бърза, ефективна, достъпна и доброволна процедура, в която страните участват по своя воля, имайки право да се оттеглят по всяко време, равнопоставени са и уреждат спорните въпроси помежду си по взаимно съгласие, с помощта на медиатор –  трето лице, което не проявява пристрастие и не налага решение, а подпомага спорещите страни сами да стигнат до оптимално разрешаване на спора.

Разискванията във връзка със спорните въпроси са поверителни. Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата. Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаването на спора – предмет на медиацията, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил. Изключение от поверителния характер на медиацията се допуска в случаите, когато това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния процес или свързани със защитата на обществения ред; трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психическата неприкосновеност на определено лице, или разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на медиация, е необходимо за прилагането и изпълнението на същото споразумение.

Докато трае процедура по медиация, давност не тече.а

Кои спорове се разрешават чрез медиация?

Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични. Медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.