Център за съзидателно правосъдие

Проекти

Партньор в проект “Свобода зад решетките” – Проектът се финансира от Министерството на правосъдието, Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”, изпълняван от СНЦ „Младежки форум 2001 – Разград”, финансиран от Норвежки финансов механизъм
март 2015г. – април 2016г.