Център за съзидателно правосъдие

Мълчаливият отказ на ВиК Разград е отменен от съда

Съдът отмени мълчаливия отказ на управителя на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград да предостави достъп до поискана от „Център за съзидателно правосъдие“ обществена информация (адм.д. № 46/2022г. на Административен съд Разград). Поисканата информация се отнася до сроковете, в които следва да се реагира на сигнал за авария за спукан тръбопровод и за сроковете, в които следва да се извършат ремонтни работи и да се възстанови засегнатата от ремонта инфраструктура. Подаденото заявление е получено на 23.02.2022г. и задълженият субект е следвало да се произнесе до 09.03.2022г., се посочва в решението. Управителят на водоснабдителното дружество не се е произнесъл в този срок, както и в хода на съдебното производство.

„Анализът на цитираните норми налага извод, че единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект е да постанови мотивирано решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, като писмено уведоми заявителя за  своето решение. Дори и в случаите, когато не разполага с исканата информация, той също е длъжен да го уведоми писмено (по арг. на чл. 32 и чл. 33 от ЗДОИ).  Следователно непроизнасянето му в срок съставлява мълчалив отказ, който е постановен в нарушение на процесуалните правила и изискванията за форма, регламентирани със ЗДОИ.“ (адм.д. № 46/2022г. на АС Разград).

В тази връзка съдът приема, че е налице мълчалив отказ и подадената жалба е основателна. Съдът връща преписката на задължения субект за ново произнасяне по компетентност при спазване на указанията. Присъдени са разноски на заявителя на обществена информация „Център за съзидателно правосъдие“.