Център за съзидателно правосъдие

Хранилка ли са „малките обществени поръчки“?

Близо 6 млн.лв. са платени на избрани фирми и лица в област Разград без да има открито състезание с ясни критерии.

„Малките обществени поръчки“ са гъвкав инструмент, ако се ползва разумно. Възложителите могат да възлагат директно, по собствена преценка, обществени поръчки на изпълнители и доставчици (чл.20, ал.4 от ЗОП). С изключение на поръчките за строителство, за които се изисква сключване на писмен договор, възложителите могат да доказват разходите само с първични счетоводни документи,  удостоверяващи извършени стопански операции за доставки и услуги (фактури). 

Целта на законодателя е да се даде възможност на възложителите чрез разходване на средства под определени прагове,  да избегнат провеждането на състезателни процедури, които изискват време, подготовка и ресурси за провеждане. Дава се възможност бързо да се задоволяват нужди от доставки и услуги на стойност под определени в закона прагове.   

Стряска размерът на платената общата сума за „малки“ обществени поръчки (2021г.-05.2022г.) в 7 общини на област Разград. Най-голямата община (Разград) отново е на първо място по платена сума от над 2,8 млн.лв. Най-малко средства са използвани в най-малката община (Цар Калоян) в Лудогорието. Две общини (Самуил и Цар Калоян) са похарчили над 640 000 лв. за малки обществени поръчки. Община Лозница не обявява обществени поръчки през 2022г., като същевременно е възложила договори за близо 630 000 лв.

 

община Сума в лева %
1 Завет 225 000,00 4%
2 Исперих 824 000,00 14%
3 Кубрат 737 000,00 13%
4 Лозница 628 800,00 11%
5 Разград 2 806 000,00 48%
6 Самуил 426 159,00 7%
7 Цар Калоян 217 200,00 4%
    5 864 159,00  

Създават ли общините клиентела от фирми?

В „малките обществени поръчки“ съществува висок риск от корупционни практики, като доставка на стоки и услуги значително над средната пазарна стойност (по преценка на възложителя), разходване на значителна част от бюджета на възложителите чрез разбиване на поръчки на стойности под минималните прагове, създаване на кръг от доставчици и изпълнители „любимци“ на възложителите, възможности за по-занижен контрол от страна на държавните контролни органи.         

Необходимо е да се повиши обществената информираност чрез публикуване всяка година на всички сключени договори за „малки обществени поръчки“ (чл.20 ал.4) от публичните възложители в ЦАИС ЕОП.

Има ли „абонирани фирми“ за малки обществени поръчки?

Информация за обществените поръчки по чл. 20, ал.4 от ЗОП не се публикуват  на страницата на ЦАИС ЕОП. Възложителите са длъжни само да уведомят АОП на осн. чл. 270, ал.1,т.7 от ЗОП за всички разходвани средства на осн. чл.20, ал.4 от ЗОП. Не се публикува публична информация за изпълнители, място на регистрация, стойност на поръчките.                                      

За целите на гражданското наблюдение Центърът за съзидателно правосъдие получи информация за броя, предмета на договора, наименованието на изпълнителя и стойността на поръчките чрез подаване на заявления по ЗДОИ за всички 7 общини в област Разград.

 

 

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.