Център за съзидателно правосъдие

Съобщение за стартиране на проект „Спасение“

Проект “Спасение“ предлага осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на качествени услуги. Проектното предложение включва дейности за осигуряване на услуги за работа с извършители на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие. Планирана е дейност за подобряване на капацитета по превенция и защита от насилие в семейството, чрез обучение на лицата, които осигуряват защита от домашно насилие.

Проектът е насочил приоритетно усилия за: Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на качествени услуги; Предоставяне на услуги за работа с извършители на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие; Обучение на лицата, които осигуряват защита от домашно насилие.

Основните дейности са: социално, психологическо и правно консултиране за пострадали и извършители от домашно насилие. Задълбочава се работата за подкрепа на пострадалите от домашно насилие, чрез разширяване на обхвата в Апелативен район София, като се надградят постигнатите добри резултати. Планирана е дейност за подобряване на капацитета по превенция и защита от домашно насилие, чрез обучение на лицата, които осигуряват защита от домашно насилие. За ефективно управление на екипа и високо качество на предоставените услуги са планирани дейности за управление и мониторинг.

Целеви групи: жертви на домашно насилие и техните семейства; извършители на домашно насилие; експерти и подкрепящи специалисти; екип на проекта и експерти;

Очаквани резултати: 1.Организирана е специализирана подкрепа за жертви и извършители на домашно насилие в съответствие с ЗЗДН; 2.Укрепен е капацитета на Консултативния център по проблемите на домашното насилие да предоставя услуги по ЗЗДН; 3.Приложени са иновативни методи за консултиране, чрез използване на социалните медии и online приложения; 4.Осъществена е програма за обучение на лицата, които осигуряват защита по ЗЗДН – съдии, прокурори, съдебни служители, полицаи, социални работници, лекари, представители на НПО сектора, ръководители на ангажираните институции; 5.Проведена е супервизия с екипа на Консултативния център; 6.Подобрено е сътрудничеството и координацията между различни институции.

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ изпълнява своя обществен ангажимент последователно пред последните 18г. за развитие на нови социални услуги, с фокус подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие. Нашата организация полага системни усилия за създаване на устойчивост за откриване на нова социална услуга „Кризисен център за жертви на домашно насилие“ в Област Разград.

Проект “Спасение.” е финансиран от Министерство на правосъдието по Националната програма за превенция на домашното насилие за 2022г. Проектната инициатива надгражда усилията на Център за съзидателно правосъдие за превенция на домашното насилие през последните 18 години.

Период на изпълнение: 4 месеца, 15.08.2022г.-15.12.2022г.

Публикувано на 25.08.2022г.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-127/15.08.2022г., сключен с Министерство на правосъдието.