Център за съзидателно правосъдие

Защо няма състезание в община Разград?

Продължаваме да публикуваме предварителни резултати от гражданското наблюдение на обществените поръчки в Лудогорието (към 31.01.2022г.). Проект „Граждански наблюдател в Разград“ следи как се изразходват публичните средства чрез прилагане на Закона за обществените поръчки от общини, търговски дружества и държавни институции.

Основният извод за община Разград е липса на реално състезание между участниците в процедури за обществени поръчки, което е индикация за вероятно предварително режисиране и предопределеност на резултатите.

Продължава установена практика местната власт в Разград да сключва договори на висока стойност с три строителни фирми, които са свързани помежду си. Наричаме местните стопански субекти „любимци“ на общинската власт в Разград.

Констатираме липса на състезание и конкуренция: при 5 от наблюдаваните 6 обществени поръчки (83%)  на най-висока стойност, има само 1 кандидат. Обезпокоителен извод сочи, че в по-малко от една трета (31 %) от всички процедури за обществени поръчки в Община Разград е имало реално състезание между участници. Констатира се отстраняване на кандидати в 60% от наблюдаваните процедури. От общо 76 кандидати в тези процедури, 48 са допуснати до участие в класиране, а 28 са отстранени. Отстраняване има в 60% от процедурите, в които са отстранени повече от една трета (37%) от всички кандидати.

Има известен напредък за конкуренция, който все още не е устойчив. Община Разград е спестила 77 661.28 лева от общата сума, която тя е имала готовност да заплати в размер на 333 063.28 лева в 6 обществени поръчки, в резултат на конкурентна среда. За 6 обществени поръчки са спестени близо една четвърт (23%) от планираните средства, което е положителен белег.

  1. Фактите …

От обявените през наблюдавания период 47 обществени поръчки с възложител кмета на Община Разград се констатира прекратяване на 8 процедури (1/6 от всички). О тях 3 поради липса на кандидати, 2 – поради отстраняване на всички участващи кандидати, 3 поради допуснати грешки и непълноти в документацията от възложителя.    От общо 47 процедури, при 19 е имало само по един кандидат. Само при 15 от тях е имало двама или повече кандидати реално  състезаващи се помежду си. В по-малко от една трета (31 %) от всички проведени от Община Разград процедури е имало реално състезание между участници. Обикновено тези процедури са на по-ниска стойност. Общият брой на всички кандидати, подали оферти за участие в наблюдаваните 47 обществени поръчки, е 105 (средно по 2.23 кандидати за една поръчка). От всичките 105 кандидати, комисията по избора е отстранила 39 кандидати (37% от всички кандидати), а до участие в класиране и реално състезание, са допуснати 66 кандидати (средно по 1.4 кандидати) на една обществена поръчка.

В наблюдавани 6 обществени поръчки на най-висока стойност общо е имало 7 кандидати (средно по 1.17 кандидати на обществена поръчка). Буди тревога, че от 6 процедури на най-висока стойност – над 200 000 лева, (бюджет: 1 583 333.33 лв.; 616 666.65 лв.; 540 000лв; 378 733.33лв.; 260 000лв.; 200 000лв.) при 5 процедури е имало само един кандидат, а при 1 е имало 2 кандидати. 

В процедура с участие само на един кандидат, обикновено той прави ценово предложение в размер на посочените от възложителя пределна или прогнозна стойност или с минимална разлика под тези стойности. Конкурентната среда води до ценови предложения значително под размера на пределната или прогнозна стойност, когато реално в процедура се състезават повече участници. Добър пример за процедури с конкуренция са едва 13% (6бр.) от общо наблюдаваните 47 процедури.  

 

Кандидати Допуснати до класиране Прогнозна/Пределна стойност Цена на спечелил
9 6 25 000 лв.            17 900 лв.              
2 2 260 000 лв. 200 667.06 лв.      
5 5 16 666.66 лв. 10 350 лв.
4 4 10 000 лв. 8211.80 лв.          
3 3 21 396.62 лв. 18 273.14 лв.

Ценовите предложения на спечелилите процедурите кандидати, на чиято стойност са и сключените договори, са на суми под прогнозната/пределна стойност и като процент са по-ниски, както следва: 7100 лв. (28%); 59 332.94 лв. (23%); 6316.66лв. (38%); 1788.20 лв. (18%); 3123.48 (15%).                                

Община Разград е спестила 77 661.28 лева от общата сума, която тя е имала готовност да заплати (сбора на прогнозните стойности на шестте поръчки) в размер на 333 063.28 лева в 6 обществени поръчки, в резултат на реална конкурентна среда при провеждането. За посочените 6 обществени поръчки са платени по-малко около една четвърт (23%) от планираните средства. Можем да отбележим, че не са практика подобни „икономични“ процедури в Община Разград.  

  1. Наблюдава се значителен брой на публични процедури, при които има само един кандидат за участие.
  2. Тревожна статистика: При 5 от наблюдаваните 6 обществени поръчки (83%) на най-висока стойност, има само 1 кандидат. В посочените процедури по ЗОП липсва реална конкурентна среда и стремеж на участниците да предложат по-добро качество и по-ниски цени.  
  3. Наблюдава се разлика в поведението на комисията по избора при процедури, в които участва един кандидат и в процедури с участие на двама или повече кандидати. В 40% (19бр.) от наблюдаваните 47 процедури, при които е имало само един кандидат, комисията по избора отстранява единствения кандидат само в една от процедурите. На 19 допуснат кандидати – 1 е отстранен. Налице е „символично“ отстраняване в 5% от процедурите и на 5% от кандидатите. Наблюдава се „различно“ поведение на комисията по избора, когато в процедури кандидатстват два или повече участници. В 47% (22бр.) от наблюдаваните 47 процедури кандидатстват двама или повече кандидати. Общо  кандидатите във всички наблюдавани процедури са 76. В 59% (13бр.) от 22 процедури комисията отстранява кандидати, като само в 9 не отстранява нито един кандидат. Констатираме отстраняване на кандидати в 60% от наблюдаваните процедури. 63% (48бр.) са допуснати до участие в класиране, а 37% (28бр.) са отстранени, от общо 76 кандидати в тези процедури. Отстраняване има в 60% от процедурите, в които са отстранени повече от една трета (37%) от всички кандидати. Проявяваните различия в поведението на комисиите по избора (граничеща до 0 активност за отстраняване на кандидати при процедури с един участник и висока активност – при отстраняване на кандидати в процедури с повече от двама участници), може да бъде знак за режисирана проява на толериране на определени кандидати и прекалена критичност към други кандидати.   
  4. Наблюдава се тенденция за намаляване на интерес от страна на стопански субекти за участие в публични състезания по ЗОП, особено към процедури на висока стойност.

Остава без отговор един въпрос: Защо липсва състезание при провеждане на обществените поръчки в община Разград?

 

 

 

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.