Център за съзидателно правосъдие

С каква цел Община Цар Калоян плати 50000 лева повече?

Обществените поръчки са важен инструмент за управление на публичните разходи при икономическо развитие на местните общности. Проект „Граждански наблюдател в Разград“ следи процесите на конкуренция във всички 7 общини на област Разград. Интересни наблюдения са проведени в една от малките общини Цар Калоян, където се констатират странни административни практики. Кандидат с най-ниска ценова оферта е отстранен от участие за сметка на друг, който печели със значително по-висока цена, която е повече от 50000лв.

Обявените процедури от Община Цар Калоян през наблюдавания период са едва няколко – 7. От тях две са прекратени от възложителя, една поради липса на кандидати и една поради допусната грешка от възложителя в документацията. От останалите 5 процедури при 2 две е имало само по един кандидат, а при 3 – повече от един кандидат.

Една процедура привлича специално внимание. Съмнения за манипулиране и евентуално съмнения за корупционни практики се наблюдават при процедура „Изработване на проект за общ устройствен план на община Цар Калоян, включващ екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОЦ)“. Процедурата  е открита на 07.06.2021г. Прогнозната стойност е 145 503 лева без ДДС. Кандидатстват пет участника, всички с опит и традиции в изработване на устройствени планове с ценови предложения: 1. Консорциум Урбан Груп, ЕИК: 175583920, с ценово предложение 111 000 лева; 2. „Стоарх“ ЕООД, гр. София, ЕИК: 131022095 с ценово предложение 82 000 лева; 3. „Планиране и проектиране 21” ЕООД, гр. София,  ЕИК: 206556340 с ценово предложение 131 800 лева; 4. „Агора 66” ООД, гр. София, ЕИК: 131321699 с ценово предложение 129 000 лева; 5. „Фрибул“ ООД,  гр. Варна,  ЕИК: 103318710 с ценово предложение 120 000 лева.   

От кандидата „Стоарх“ ЕООД е изискано допълнително мотивиране на офертата (осн. чл. 72 от ЗОП), защото дава необичайно благоприятна оферта с ценово предложение от 82 000 лева. В определения срок кандидатът мотивирано разяснява офертата си. Сочи, че основна част от цената е формирана от суми, необходими за заплащане на специалистите, а печалбата за дружеството е сведена до минимум. Пояснява, че това са нормалните цени, на които е работил досега. Посочва, че има богат опит в изготвяне на планове за други общини, като дава конкретни примери и техните цени.  Офертата на кандидата в размер на 82 000 лева се отнася за Община Цар Калоян, с население от 6000 души, с площ от 186 кв.м. и 3 населени места. Кандидатът дава примери за досегашната си дейност по изработване на кадастрални планове с цени, население, площ и брой населени места за 7 общини (Стралджа, Елхово, Генерал Тошево, Габрово), от които 3 общини са съпоставими с Цар Калоян (Смядово, Кайнарджа, Априлци).

От посочените примери става ясно, че ценовата оферта на кандидата „Стоарх“ ЕООД е напълно в съответствие с цените, на които е работил до момента. Комисията по избора не приема допълнителната обосновка и отстранява от участие кандидата, направил най-добро ценово предложение. Останалите кандидати са допуснати и класирани.

Близо 5 месеца липсва „движение“ по процедурата между първото заседание на комисията по избора (протокол от 21.07.2021г.), с който се удостоверява извършената проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критерии за подбор на кандидатите от страна на комисията по избора и следващото заседание на комисията (проведено на 10.12.2021г.).

Заради „странния избор“ на метод за оценяване, при който цената не е единствен критерий, комисията по избора  извършва класиране:  

1 място – „Планиране и проектиране 21“ ЕООД, 91.69 т. и ценово предложение 131 800 лева;

2 място – Консорциум Урбан Груп, 85 т. и ценово предложение 111 000 лева;

3 място – „Агора 66“ ООД, 84.42 т. и ценово предложение 129 000 лева;

4 място – „Фрибул“ ООД,  82т. и ценово предложение 120 000 лева. 

Заслужава да се отбележи, че комисията по избора отстранява единствено кандидатът „Стоарх“ ЕООД, направил най-ниска ценова оферта и същевременно оценява най-високо  кандидата, предложил най-висока ценова оферта.

Разликата между цената на отстранения кандидат („Стоарх“ ЕООД) и спечелилия („Планиране и проектиране 21“ ЕООД) е 49 800 лева  повече. 

Защо хората на Община Цар Калоян трябва да платят 49 800 лева в повече?

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.