Център за съзидателно правосъдие

Състезание има в повече от половината обществени поръчки в община Самуил

Центърът за съзидателно правосъдие започва да огласява предварителни резултати от гражданското наблюдение на обществените поръчки в област Разград. Гражданското наблюдение подобрява средата за генериране на публични разходи в една част от общините на Лудогорието. Предстои изготвяне на финален доклад, който включва период от 12 месеца и съдържа наблюдения, изводи и препоръки за подобряване на конкурентната среда за провеждане на публични търгове с обществени средства.

  1. В периода на наблюдение (16.05.2021г.-31.01.2022г.) Община Самуил е обявила 15 обществени поръчки, от които 3 процедури са прекратени от възложителя. Една поради липса на кандидати, една поради необходимост от съществени изменения на условията на поръчката и една, защото четиримата кандидати правят ценово предложение, надвишаващо определената от възложителя пределна стойност. От останалите 12 процедури, при 4 има само по един кандидат, а при една процедура комисията по избора допуска до участие един кандидат, като при 8 процедури има реално състезание между повече от един допуснати кандидати.

През периода на наблюдение се забелязва напредък и положителни тенденции при провеждане и организиране на обществени поръчки от Община Самуил. Констатирания напредък, за съжаление не се наблюдава и при останалите 6 общини от област Разград. От общо 15 проведени поръчки, при 8 има реално състезание между участници (54%). Ако се изключат прекратените 3 процедури, тенденцията се увеличава на две трети (67%).

През наблюдавания период комисиите по избора изключително рядко отстраняват кандидати, в сравнение с  предходните практики. От проведените 8 процедури с участие на повече от двама кандидати (общо 25 кандидати за 8 поръчки) комисиите по избора отстраняват само трима участника и не ги допускат до класиране.                

Стимулирането и допускането на възможно повече участници в процедурите води и до сключване на договори на значително по-изгодни цени за община Самуил. Пример е процедурата „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини и социални услуги, предоставяни на територията на община Самуил“. При прогнозна стойност на процедурата от 641 012.09 лева, заради участието и допускането на поне по трима кандидати по всяка обособена позиция, Община Самуил сключва договори с обявените за победители участници общо на стойност 459 192.08 лева. Само от тази процедура за населението на Община Самуил са спестени 181 820.01 лева.

  1. Конкурентната среда води и до поведение от страна на всички участници да предлагат възможно най-добра за възложителя оферта. Сборът на офертите на участниците в тази процедура, предложили най-висока цена и класирани на последните места по всяка една обособена позиция, е на стойност 541 462.23 лева или с близо 100 000 лева под прогнозната стойност на възложителя, който е имал готовност да заплати. Тенденцията се наблюдава и при други процедури, проведени в конкурентна среда, например: 1. Прогнозна стойност: 57 333.34 лева, Цена на договор – 54 440 лева. (Разлика 2893.34 лева); 2. Прогнозна стойност: 300 000 лева, Цена на договора – 262 430.26 лева (Разлика 37 569.74 лева); 3. Прогнозна стойност: 82531.95 лева, Цена на договора – 77386.67 лева (Разлика- 5145.28 лева); 4. Прогнозна стойност: 172 553.67 лева, Цена на договора – 149943.51 лева (Разлика-22 610.16 лева); 5. Прогнозна стойност: 16001.63, Цена на договора – 15 000 лева (Разлика – 1001.63 лева);

Заради провеждането на 6 обществени поръчки в условия на конкурентна среда за населението на Община Самуил са спестени 251 040.16 лева.   

  1. Видима промяна след констатирана при предходното наблюдение тенденцията при голяма част от обществените поръчки да има само по един кандидат. През наблюдавания период броя на процедурите, при които има само един участник намалява – но все още броя им е значителен – 5 от 15 процедури.
  2. Забелязва се значително намаляване на отстранени участници от комисията по избора – общо 8 кандидати във всички наблюдавани поръчки. Четири кандидати, от посочените осем, са отстранени в една и съща поръчка, защото са направили ценово предложение, надвишаващо посочената от възложителя пределна стойност.
  3. Увеличаване на броя на процедурите, при които се отстраняват всички участници и поради липса на кандидати, допуснати до класиране, същите се прекратяват.
  4. Забелязва се обща промяна в политиката на провеждане на обществените поръчки с ограничаване на субективния фактор при провеждане на процедурите.
  5. В резултат на посочените положителни тенденции се увеличава (макар и незначително) и общия брой на участници в процедурите – общо 36 в 13 проведени процедури.                                                                                                 
  6. Наблюдава се тенденция на засилен интерес от участници към процедурите на най-висока стойност. При 5 от 15 наблюдавани процедури на най-висока стойност, общо кандидатстват 19 участника, средно по 3.8 на процедура.

Нова проектна инициатива за гражданско наблюдение на обществените поръчки се реализира в Лудогорието (2020-2022). Центърът за съзидателно правосъдие в Разград създава с проект „Граждански наблюдател в Разград“ механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени средства и увеличаване на прозрачността на публичните институции в област Разград, чрез огласяване на корупционни практики и злоупотреби. Повече от 25 години Център за съзидателно правосъдие развива капацитет като граждански наблюдател (watch-dog). Интересите в местното развитие са в областта на демократичните институции, етническите малцинства, уязвимите групи, социалните услуги и граждански права. Последните 20 години Центърът за съзидателно правосъдие има партньорски отношения със сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ и сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“.

 

 

 

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.