Център за съзидателно правосъдие

Силно вярваме в градивната енергия на гражданското общество, защото гражданите творим историята

„Граждански наблюдател в Разград“ извърши проучване на практиките, чрез които задължените субекти прилагат и спазват Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и ЗОП и подзаконовата нормативна уредба. Активно се използва достъп до обществена информация при наблюдение на обществени поръчки, за да се идентифицират корупционни практики и злоупотреби на местно и регионално ниво.

Специален фокус на гражданския екип бе приложението на ЗДОИ и доколко практиките в местната и съдебната администрации гарантират неговото пълно прилагане. На проучване и анализ бяха подложени и практиките за задължителното и еднакво прилагане на ЗДОИ от съда в град Разград.

В резултат на придобития опит може да се направи извод, че често институциите отказват предоставяне на обществена информация как се харчат публичните средства, включително и в резултат на проведени обществени поръчки за милиони левове.

Защо общините в Разградско отказват информация как и за какво се харчат парите за ремонти?

Отказите за предоставяне на обществена информация са необосновани или неправилно и незаконосъобразно мотивирани в преобладаващата си част. Има и случаи на комични и нелогични мотиви, например “терористичната опасност”, “терористични организации”. Упорството на институциите да крият обществена информация може да бъде обяснено с липсата на инстанционен контрол при съдебно оспорване пред административните съдилища, чиито решения са окончателни и не подлежат на обжалване. Недостатък е невъзможността за упражняване на двуинстанционен съдебен контрол, въведена с промяната в законодателството от 2018 г.

Друга вероятна причина е отсъствието на ефективен контрол над актовете на ръководителите на институциите и общините, което засилва чувството на безнаказаност. Наблюдава се засилваща тенденция сред управляващи среди на липса на отговорност и дълг към гражданите, чиито интереси представляват и са призвани да защитават. Трета причина е липсата на персонална отговорност при присъждане на съдебни разноски, които се плащат от бюджета на институциите, т.е. от гражданите. Недобросъвестният ръководител не е притеснен от съда, който присъжда разноските на спечелилата страна в спора.

Спирачка за ефективно гражданско участие в държавното управление са отказите за предоставяне на обществена информация и възможността тя да бъде получена и популяризирана сред гражданите. Липсата на втора инстанция за съдебен контрол (необжалваемост) на съдебните актове по ЗДОИ увеличава възможностите за съществуване на безнаказаност, разсипия и корупционни практики в институции и местни власти.