Център за съзидателно правосъдие

Промените в Закона за защита от домашно насилие във фокуса на работна среща между Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ и ръководители на съдилища в Разградски съдебен район

 Работна среща инициирана от Георги Милков – изпълнителен директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ и адв. Димо Борисов –  Председател на Управителния съвет, се проведе днес в заседателната залата на Окръжен съд – Разград. В нея участваха административният ръководител-председател на Окръжен съд – Разград Лазар Мичев, зам.-председателят Анелия Йорданова и административните  ръководители-председатели на Районен съд – Разград Нели Генчева и на Районен съд – Кубрат Албена Великова.

     Дискутирани бяха влезлите в сила промени в правната рамка за защита от домашно насилие, в сила от 01.01.2024 г. Поставен бе фокус на изискването съдът да извършва оценка на риска при молба за съдебна защита в производство по Закона за защита от домашно насилие. В тази връзка бяха обсъдени предоставени от „Центъра за съзидателно правосъдие“ критерии, по които да се изготвя методика за оценка на риска. Самата методика предстои да бъде определена в Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие.

     Във връзка с възможността съдът да постанови като защитна мярка режимът на лични отношения, определен по реда на Семейния кодекс, между детето и родителя, извършител на домашно насилие, да се осъществява в защитена среда, предоставена в специализирана услуга по ЗЗДН или осигурена от доставчик на социални услуги по настоящ адрес на детето или по местопребиваването му, под надзор на психолог или социален работник бе обсъдено и кои центрове са доставчици на тези услуги в Разградска област.

     В края на работната среща бе разисквана и възможността за изпълнение на мерки за защита, когато извършителят пребивава извън страната.

Източник: ОС Разград