Център за съзидателно правосъдие

Професионалисти оказват безплатна подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие в София

Безплатна социална, психологическа и юридическа подкрепа на жертви и извършители на насилие оказва екипът на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в град София.

Екип от юристи, психолози, социален консултант осигурява на пострадали и извършители на домашно насилие услуги за възстановяване и реинтеграция с оглед преустановяване на извършеното деяния. Ние работим под методическото ръководство и супервизия на проф. д-р Нели Бояджиева, СУ „Свети Климент Охридски“ град София.

Дейностите в проект “ДОМАШНО НАСИЛИЕ! STOP!” включват социално, психологическо и правно консултиране за пострадали и извършители от домашно насилие. Задълбочава се работата за подкрепа на пострадалите от домашно насилие, чрез разширяване на обхвата на Програмата за превенция на домашното насилието в училище в Апелативен район София, като се надградят постигнатите добри резултати. Чрез информационна кампания се популяризира Законът за защита от домашното насилие. В Апелативен район София е планирана дейност за подобряване на политиките по превенция и защита от домашно насилие, чрез извършване на мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-2018).

Основна цел на Възстановителната програма за пострадали от домашно насилие, е преодоляване на срама и страха от акта на домашно насилие. Целта е мотивиране на клиента към позитивна личностна промяна, повишаване на социалната компетентност и подпомагане процеса на възстановяване. Задачите на програмата са създаване на мотивация за промяна; идентифициране и преодоляване на проблемните области в поведението; вземане и поемане на отговорност за социално приемливи решения.

Включването в Специализирана програма на извършители на домашно насилие е системен подход за преустановяване на извършеното деяние, чрез предоставяне на консултации от психолог, юрист и социален консултант.

В продължение на 15 години ние прилагаме специализирани психологически и възстановителни програми за жертвите и извършители на насилие. Програмите за подкрепа по ЗЗДН включват различни дейности и консултации с екип от професионалисти: въвеждаща консултация със социален консултант, индивидуални консултации с психолог, индивидуални консултации с юрист, социални консултации, фамилно консултиране, групови срещи.

Наблюденията на екипа са, че пострадали и извършители на домашно насилие успяват да се интегрират успешно в социалния живот. При голямата част от тези клиенти не се наблюдава рецидив на извършено домашно насилие.

В случаи на домашно насилие и необходимост от консултация, можете да се свържете с нашия екип на телефон: 0898552688.

 

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-155/21.05.2019г., сключен с Министерство на правосъдието