Център за съзидателно правосъдие

ПРОЕКТ “ДОМАШНО НАСИЛИЕ! STOP!”

Проектът съответства в пълна степен на планираните цели и приоритети за
2019г. по приложение на ЗЗДН, защото предлага осигуряване на защита,
възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, чрез
своевременно предоставяне на качествени услуги. Проектното предложение
включва дейности за осигуряване на услуги за работа с извършители на
домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие.
В Апелативен район София е планирана дейност за подобряване на
политиките по превенция и защита от домашно насилие, чрез извършване на
мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-2018).

Краткосрочни цели:

 1. Организиране на специализирана подкрепа за жертви и
  извършители на домашно насилие в съответствие с ЗЗДН.
 2. Подобряване на политиките по превенция и защита от домашно насилие, чрез
  извършване на мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-2018) в
  Апелативен район София.

Дългосрочни цели:

 1. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция
  на пострадали от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на
  качествени услуги.
 2. Осигуряване на услуги за работа с извършители на
  домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие.

Целеви групи:
Жертви на домашно насилие и техните семейства; Извършители на домашно
насилие; Експерти и професионалисти (вкл.подкрепящи специалисти); Екип на
проекта и експерти;

Дейности:
Дейностите включват социално, психологическо и правно консултиране за
пострадали и извършители от домашно насилие. Задълбочава се работата за
подкрепа на пострадалите от домашно насилие, чрез разширяване на обхвата
на Програмата за превенция на домашното насилието в училище в Апелативен
район София, като се надградят постигнатите добри резултати. Чрез
информационна кампания се популяризира Законът за защита от домашното
насилие. В Апелативен район София е планирана дейност за подобряване на
политиките по превенция и защита от домашно насилие, чрез извършване на
мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-2018). За ефективно
управление на екипа и високо качество на предоставените услуги са планирани
дейности за управление и мониторинг.

Очаквани резултати:

 • Организирана е специализирана подкрепа за пострадали и извършители
  на домашно насилие в съответствие с ЗЗДН.
 • Подобрени са политиките по превенция и защита от домашно насилие,
  чрез извършване на мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-
  2018) в Апелативен район София.

 

Период на изпълнение 21 май 2019г. – 21 ноември 2019г.