Център за съзидателно правосъдие

Отказът на председателя на АПИ е отменен от съда в Разград

За пореден път Центърът за съзидателно правосъдие получи справедливост в съда след граждански натиск. Центърът за съзидателно правосъдие подава заявления пред Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с искане за предоставяне на обществена информация – копия на документи за изплатени суми по договор за извършени ремонтни работи по поддържане на пътна мрежа на територията на област Разград. АПИ отказва с мотиви, че предоставянето им не би спомогнало на заявителя да си състави информирано мнение за дейността на АПИ; в документите се съдържа данъчна информация по смисъла на чл. 72, ал.1 от ДОПК; търсената информация представлява „търговска тайна“ по смисъла на § 1, т.5 от ДР на ЗДОИ.

С решение на Административен съд Разград (адм. дело №37/2022г.) отказът е отменен с мотиви, че административният орган е следвало да изиска съгласие на третото лице (след като е приел отсъствието на надделяващ обществен интерес) и едва след това да разгледа заявлението по същество. Неизпълнението на това задължение съставлява съществено процесуално нарушение. Съдът е приел, че решението е постановено в противоречие на материалния закон и преследваната от него цел с приемането от административния орган, че търсената информация съставлява данъчна и търговска тайна. 

С ново решение (05.07.2022г.), първоначално отказаната информация е предоставена в пълен обем на Център за съзидателно правосъдие в град Разград.

 

Обновено на 05.07.2022 г.

 

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.