Център за съзидателно правосъдие

Корупционни практики при провеждане на обществените поръчки идентифицира проект „Граждански наблюдател в Разград“:

  1. Изкривяване на търговската конкуренция от ръководни служители в държавната и общинска администрация, които чрез нарушаване на служебна тайна, разкриване имената на конкуренти пред определени фирми, които участват в процедурите и могат да станат изпълнители на поръчките.
  2. Включване на необичайно изискване или условие към участниците, на което да отговаря единствено фирмата, с която има договорка да бъде избрана за победител.
  3. Съставяне на комисиите за провеждане на избора на изпълнител от служители, които се намират в служебна зависимост с възложителя и които могат да бъдат повлияни при вземане на важни решения за изхода на процедурата.
  4. Изготвяне на методика за оценяване на офертите, която предполага субективизъм, възможност за неправомерно толериране на участници с по-слабо и неизгодно предложение.
  5. Липса на контрол при съхраняване на подадената документация и възможност за подмяна на документи в хода на провеждане на процедурата (периода до въвеждане на използването на ЦАИС ЕОП), липса, неактуализиране или неспазване на вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, неупражняване на контрол относно задълженията на съответните служители, както и търсене на административна отговорност за извършени нарушения. Необходимо е да се посочи, че след въвеждане на изискването за публикуване на всички документи от възложители и участници в ЦАИС ЕОП, тази възможност до голяма степен е ограничена.
  6. Нарушения се извършват и по време на избора, чрез активна роля на комисията по избора за осигуряване на по-благоприятна среда за определени участници. При определяне на бъдещия изпълнител на обществена поръчка основна роля играят комисиите за провеждане на процедурите. За членове на комисиите се назначават лица, които се намират в служебна зависимост от възложителя на обществената поръчка. Създава се предпоставка за недобросъвестно влияние върху дейността на комисиите за провеждане на обществените поръчки. Съществува основателното предположение, че лицата, които се намират в положение на власт и подчинение с възложителя на обществената поръчка, са изложени на риск да се съобразят с неговото влияние.
  7. Режисиране и предопределяне на крайния резултат от процедурата чрез ползване на външни експерти. Възложителите ползват външни експерти за изготвяне на документацията за участие и като членове на комисията по избора в голяма част от процедурите на висока стойност и сложност на провеждане. Високата квалификация на „външни“ специалисти се ползва за стимулиране на избрани участници и съответно за професионално и мотивирано отстраняването на неудобни кандидати, дори за най-дребни пропуски и несъответствия в документацията за участие.
  8. Индикатор за съществуване на корупционни практики е недопускане на участници класиране от страна на комисията по избора. С най-висока степен се отнася до процедури, когато до класиране се допуска само един участник, а всички останали се отстраняват от участие и не се допускат до класиране.

Необходимо е да се повиши прозрачността, да се разшири информирането на обществеността относно подготовката, реализирането и резултатите от провежданите процедури, да се стимулира активното участието на повече стопански субекти в конкурсите за повишаване на конкуренцията, като се извършат подходящи законови промени, за да се подобри средата за провеждане на обществени поръчки и да се намалят корупционните практики.      

 

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.