Център за съзидателно правосъдие

Защо Кметът на община Лозница не е осигурил достатъчна защита на финансовите интереси на общината?

Няколко са обществените поръчки в община Лозница, които „Граждански наблюдател в Разград“ анализира за определен период (05.2021г.-02.2022г.). Наблюдава се концентриране на обществените поръчки само в една строителна фирма, която е единствен участник без конкуренция. Сключен е договор на значителна стойност за основен ремонт на местна гимназия, в резултат на конкуренция на три дружества. Кметът на община Лозница не е осигурил достатъчна защита на финансовите интереси на общината при сключването на договор за рехабилитация на общинската пътна мрежа, се посочва в доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Наблюдения и изводи:

1.Кметът на община Лозница не е осигурил достатъчна защита на финансовите интереси на общината, тъй като последиците от тях са необосновано оскъпяване на последстващото строителство. Липсата на достатъчно защита на община Лозница е в резултат на сключените четири договора с „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, в които единичните цени са формирани от завишени цени. По този начин не се осигурява ефективност при разходването на публичните средства и на средствата, предоставени от европейските фондове и програми.

2.Община Лозница е провела само няколко обществени поръчки, които не дават възможност да се направи задълбочен анализ.

3.Драстично е намалял броят на провежданите обществени поръчки в сравнение с предходно наблюдаван период.

Процедурата „Поддържане на зелени площи на територията на община Лозница през 2021г.“ е открита на 16.04.2021г. Прогнозната стойност е 37 950 лева без ДДС. Кандидатстват две дружества: „Идеал Петров- 72“ ЕООД и „Елкочи“ ЕООД. Сключен е договор с първият кандидат, предложил по-ниска цена.

Процедурата „Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Лозница за период от две години“ по обособени позиции“ е открита на 22.04.2021г. Прогнозната стойност е 294 690 лева. Срокът за подаване на оферти за участие е до 25.05.2021г., която е последната дата с информация за движение по процедурата. Оттогава няма публикувана в сайта на Агенцията за обществените поръчки документи, свързани с движението на процедурата.

Процедурата „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“ е открита на 17.05.2021г. Прогнозната стойност е 1 130 768.24 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 07.06.2021г.  Оферти за участие подават трима кандидати: „Техно-енерджи“ ООД, ЕИК: 812233671, „Промишлено и гражданско строителство“ ООД, ЕИК: 103834762 и „Медия интер груп“ ЕООД, ЕИК: 200720669. Комисията по избора отстранява от участие  „Промишлено и гражданско строителство“ ООД. Останалите двама кандидати са  класирано: 1. място – „Медия интер груп“ ЕООД с ценово предложение 1 070 785.48 лева. 2. място – „Техно-енерджи“ ООД с ценово предложение 1 119 858.08 лева. С класирания на първо място кандидат е сключен договор за изпълнение.

Процедурата „СМР по реализирането на Проект „Реконструкция на ул. „Йордан Йовков“ ОК30-ОК53 в село Гороцвет, община Лозница“ е открита на 16.09.2021г. Прогнозната стойност е 116 602 лева. В процедурата кандидатства един участник – „Пътно строителство“ АД, с който е сключен договор за изпълнение.

Процедурата „СМР по реализирането на Проект „Ремонт на път RAZ 2085 /ІІ-51, Лозница-Мировец/ – Крояч – Ловско /ІІІ-206/ в участък между с.Крояч и с.Ловско“ е открита на 17.09.2021г. Прогнозната стойност е 250 000 лева без ДДС. В процедурата кандидатства само един участник „Пътно строителство“ АД и с него е сключен договор за изпълнение.

Процедурата „Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор при изпълнение на проект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“ е проведена без предварително обявление и е открита на 15.12.2021г. Прогнозната стойност е 4000 лева. Възложителят отправя покана до „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, гр. Шумен, ЕИК: 201495727, с което е сключен договор за изпълнение. 

Доклад на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) представя резултатите от финансова инспекция на Община Лозница. Задачата на АДФИ е да се провери законосъобразността относно спазването на нормативните актове относно обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница по четири обособени позиции“, открита с решение от 11.09.2019г. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 1 108 263.15 лева без ДДС. В доклада на АДФИ се констатира, че единствено допуснатият до класиране от комисията участник „Пътстрой Корект 2019“, е следвало да бъде отстранен. Констатира се, че кандидатът е завишил цените в офертата си: за часова ставка със 7.14%, за допълнителни разходи върху труд – с 14.95%, за допълнителни разходи върху механизация – със 70.37%. АДФИ посочва в своя доклад, че участникът е предложил в ценово си предложение за всички обособени позиции единични цени, които са многократно завишени, като най-големи са предложените 100% за допълнителни разходи върху механизация и на предложените 20% печалба. Върху завишените ценообразуващи показатели допълнително са начислени и 20% печалба.

Финансовата инспекция констатира, че „Пътстрой Корект 2019“ е заложило ценообразуващи показатели за дейността със завишение между 80.40% и 146.15%, спрямо средната цена по СЕК, съобразно която е следвало да се изготвят единичните цени. Изведен е извод, че по-високият показател „печалба“ и завишените единични цени на анализираните дейности при изпълнение на договорите биха довели до реализиране на приходи в общ размер на 313 383.61 лв. с ДДС в полза на  „Пътстрой Корект 2019“, които са за сметка на данъкоплатеца.  

Кметът на община Лозница не е осигурил достатъчна защита на финансовите интереси на общината, тъй като последиците от тях са необосновано оскъпяване на последстващото строителство, произтичащо от формирани анализни цени, при които са завишени не само % печалба, но и цената на труда и на механизацията и на съпътстващите ги допълнителни разходи. Липсата на достатъчно защита на община Лозница е в резултат на сключените четири договора с „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД по четирите обособени позиции, към които ценовата оферта е неразделна част, в която единичните цени на няколко вида дейности са формирани от завишени стойности на анализните цени. По този начин не се гарантира и не се осигурява ефективност при разходването на публичните средства и на средствата, предоставени от европейските фондове и програми, заложено като цел на Закона за обществените поръчки (чл.1, ал.1, т.1 и т.2) и спазване на принципите за икономично, ефикасно и ефективно управление на публичните финанси, посочени в чл. 20, т.4, т.5, и т.6 от Закона за публичните финанси.     

 

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.