Център за съзидателно правосъдие

Отказът на информация за заплатите на зам.-кметовете на Разград е незаконосъобразен

Кметът на Разград Денчо Бояджиев ще трябва да се произнесе отново по заявлението, с което изпълнителният директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков поиска информация за заплатите на заместник-кметовете и секретаря на Общината.

Това реши Административният съд в Разград по делото, заведено от Милков срещу частичния отказ да му бъдат предоставени данни за възнагражденията на служителите от ръководния състав.

В заявление от 11 септември тази година той помолил да му бъде предоставена информация за: изплатени работни дни, начислени суми за възнаграждения – общо и по месеци, ползван отпуск – платен годишен, служебен и за общо заболяване, брой, цел и продължителност на служебните пътувания, размера на командировъчните разходи в страната и чужбина – независимо кой е отправил поканата и заплаща разходите, както и изплатени суми за тях.

Заявената справка била за периода от начало на мандата през ноември 2019 г. до август 2020 г. и с изричното уточнение да се изготви поименно.

Последвал обаче частичен отказ с мотив, че исканата информация е служебна, че предоставянето й би довела до разкриване на лични данни и други подобни. Заплатите на четиримата заместник-кметове и секретаря се оказали донякъде тайна. Милков получил справка за това колко общо са получили петимата за целия период – 124 879.17 лева, както и колко общо са стрували на бюджета на месец.

Информирали го и за командировките на Добрин Добрев /9 бр. за общо 1442.12 лв./, Полина Иванова /1 бр. за 10 лв./, Мирослав Грънчаров – /7 бр. за 253.90 лв./, Милена Орешкова /7 бр. за 657 лв./ и секретаря Нели Добрева /3 бр. за 40 лв./. Петимата ползвали общо 61 дни отпуск.

Това даде повод на Милков да поиска Административен съд – Разград да отмени частичния отказ на кмета на община Разград да се предостави останалата информация.

Магистратите, след като са се запознали с материалите по делото, са намерили претенциите му за основателни, поне що касае частта за получените заплати.

Според съда оспореното решение за предоставяне на обществена информация е постановено от кмета в нарушение на процесуалните правила. В случая той е бил длъжен да поиска изричното писмено съгласие на заместниците си и секретаря за предоставяне на въпросните данни, тъй като ги засягат пряко. При изричен отказ от тяхна страна пък е следвало да извърши преценка дали е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на Закона за достъп до обществена информация и ако има такъв – да я предостави.

Съгласие обаче е поискано само от секретаря на Общината и то неправилно.

„Данните за изплатените възнаграждения на заместник-кметовете и секретаря на Общината са пряко относими към изразходването на общински средства. В този смисъл е Решение № 9061 от 14.06.2019 г. на Върховния административен съд по дело № 12338/2018 г. Ако възнагражденията на зам.-кметовете и секретаря на общината включват елементи, които попадат в обхвата на защитимите лични данни, то тогава задълженият субект следва да се мотивира, като изложи и съображения за липсата на надделяващ обществен интерес“, пише съдът. Посочва още, че неизпълнението на тези задължения е съществено нарушение на установената процедура, поради което в тази част оспореното решение следва да бъде отменено, а преписката да бъде върната на кмета на Община Разград за ново произнасяне.

Според съда обаче информацията, касаеща отпуските, не е свързана с обществения живот в Община Разград и не дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на кмета или администрацията. Ето защо отказът да се предостави достъп до тези данни не противоречи на закона и жалбата в тази част е отхвърлена като неоснователна.

Съдебният акт не подлежи на оспорване.

Мила КЮЛЮМОВА, в-к Екип 7