Център за съзидателно правосъдие

Обществените поръчки в Разград са под лупата на Граждански наблюдател

          Започва изпълнение на нова проектна инициатива за гражданско наблюдение на обществените поръчки в Лудогорието. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград създава механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени средства и увеличаване на прозрачността на публичните институции в област Разград, чрез огласяване на корупционни практики и злоупотреби. Група от десет активни граждани от седемте общини на област Разград и три местни неправителствени организации, които активно използват достъп до обществена информация при наблюдение на обществени поръчки, идентифицират корупционни практики и злоупотреби на местно и регионално ниво. Регистър с отворените за кандидатстване обществени поръчки в 7 общини на област Разград е оправна точка за проучване на ситуацията. Анализ на проведени обществени поръчки представя възможни злоупотреби и корупционни практики на местно ниво в област Разград. Наблюденията се систематизират и се публикува информация за корупционни практики и злоупотреби при провеждане на обществени поръчки със средства от публични фондове и европейски програми в област Разград. В резултат на дейността се изготвят сигнали до прокуратурата, Сметна палата, финансовите контролни органи (НАП и други), КПКОНПИ и общинските съвети. В края на проекта се наблюдава повишена обществена информираност и обществено разбиране за негативните последствия от корупцията в българското общество на общинско и областно ниво в Разград.

          Център за съзидателно правосъдие развива успешно капацитет като граждански наблюдател (watch-dog) повече от 20 години. Интересите в местното развитие са в областта на укрепване на демократични институции, етническите малцинства, уязвимите групи, социалните услуги и граждански права. Последните 15 години Центърът за съзидателно правосъдие има успешно сътрудничество със сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ и сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“.