Център за съзидателно правосъдие

Община Разград отказа на Георги Милков справка за харчове по европроекти, съдят се

В нова съдебна битка за достъп до обществена информация влезе изпълнителният директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков. Този път ответник в производството пред Административния съд е кметът на Община Разград Денчо Бояджиев, а поводът е отказана от него подробна справка за извършени харчове по европроекти през 2019 година.

На 11 септември тази година Милков подал заявление по специалния закон за достъп до информация. Поискал Общината да му предостави данни за получените и изразходвани средства от ЕС от 01.01.2019 до 31.12.2019 година по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Региони в растеж“, „Околна среда“, „Добро управление“ и от ДФ „Земеделие“.

Посочил конкретните 14 проекта, които го интересуват – „Ограмотяване на възрастните хора“, „Нов шанс“, „Приеми ме 2015“, „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата от Община Разград“, „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания“, „Обучения и заетост за младите хора“, „Паркоустрояване на зелените площи в жк „Орел“ – град Разград“, „Ремонти и обновяване на материално – техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, „Изграждане на социални жилища в жк „Орел“, „Изграждане на център за работа с деца на улицата“, „Подкрепа грижите за деца“, „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, „Осигуряване функционирането на областен информационен център Разград“ и „Училищно мляко“. За два от тях поискал и актуални данни до датата на подаване на заявлението.

В зависимост от проектите, Милков изискал разнородна информация – финансови отчети, договори с изпълнители, изплатени възнаграждения поименно – кой колко е получил, каква е степента му на образование, каква длъжност заема и прочее. Заявил и да му бъдат предоставени гаранционни карти, сертификати и документи за направени разходи за: външни услуги, стипендии, материали, придобиване на дълготрайни материални активи, за основен ремонт на такива активи, за придобиване на сгради, на компютри и хардуер и на стопански инвентар.

Заради големия обем поискана информация и необходимостта от допълнително време за нейното анализиране, Милков бил уведомен, че срокът за получаване на отговор ще бъде удължен с 10 дни. В крайна сметка обаче бил постановен отказ за достъп, с няколко мотива. Първо, справка за получени и изразходвани средства от ЕС за този период вече му била предоставяна в началото на септември, второ, сега се търсела информация, попадаща в категорията „лични данни“, и трето, във вида в който била поискана тя не се съхранявала в Община Разград. Това налагало да бъде изготвена допълнително, а такова задължение не било предвидено в Закона за достъп до обществена информация.

Недоволен от решението за отказ, Милков подал жалба до Административния съд в Разград. В нея посочил, че въпросната информация безусловно е обществена по своя характер, има надделяващ обществен интерес, защото е свързана с обществения живот в общината и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на местната управа.

От съда Милков е поискал да се отмени отказа на кмета и въпросните данни да му бъдат предоставени.

На първото заседание в сряда, съставът по производството прецени, че следва да се изиска от Община Разград справката, която по-рано тази година е предоставила на Милков. По тази причина делото беше отложено за началото на декември.

Мила КЮЛЮМОВА, в-к Екип 7  01 декември 2020