Център за съзидателно правосъдие

Ново дело на Георги Милков срещу Общината, този път за осветлението в града

Поредно дело по Закона за достъп до обществена информация заведе изпълнителният директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков срещу Община Разград.

Този път пред Административния съд той е обжалвал отказ на кмета Денчо Бояджиев да му предостави информация за сключения договор с варненската фирма „G&D electro group“ и платените по него суми във връзка с изграденото ефектно осветление на обществени сгради в центъра на града.

В мотивите на кметското решение се казвало, че тези документи не биха дали възможност на Милков да си състави информирано мнение за дейността на Община Разград, тъй като резултатите от изпълнението на договорите са публични, популяризирани и видими за общността. Посочено било още, че правото на достъп до информация не може да засяга правата и доброто име на други лица. С узнаването на търговските практики на дружеството можело да се застрашат интересите му и да се доведе до нелоялна конкуренция.

Такова становище заявили и от „G&D electro group“, сочейки че исканите данни представляват търговска тайна, като изразили несъгласие Община Разград да предостави въпросната информация.

След като се е запознал с материалите по делото обаче, съдът е преценил, че кметското решение за отказ е издадено при съществени нарушения на процесуалните правила и в противоречие с материалния закон.

Магистратите посочват, че достъп до обществена информация може да се откаже, когато тя засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставянето й, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

„… когато е налице надделяващ обществен интерес, другите две предпоставки губят своето прекратяващо действие и е налице задължение да се предостави исканата информация“, пише съдът. Обръща внимание и на това, че в решението за отказ липсват произнасяне и мотиви за това налице ли е или не надделяващ обществен интерес, както изисква законът.

В акта си магистратите отбелязват, че не представляват „производствена или търговска тайна“ факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. Наред с това Община Разград е задължен субект по чл.3, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация и следва да осигурява достъп до данни, свързани със сключените от нея договори.

На тези основания Административен съд – Разград е приел, че отказът е незаконосъобразен и следва да се отмени, а преписката да се върне на кмета за произнасяне „съобразно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона“.

За сметка на Общината остават и направените от „Център за съзидателно правосъдие“ разноски от 510 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Сред обектите, осветени от „G&D electro group“, са Часовниковата кула, Лъвов мост, ДКЦ-1 и сградата на Данъчното в Разград.

 

 Вестник Екип 7