Център за съзидателно правосъдие

Заплатите на ръководството на Общинския съвет в Разград не са лични данни

Заплатите на председателя и на заместник-председателя на Общински съвет – Разград Стоян Ненчев и Калоян Монев не са лични данни. Това реши Административен съд – Разград и отмени частичния отказ на кмета Денчо Бояджиев да предостави тази информация на Центъра за съзидателно правосъдие.

Делото беше образувано по жалба на председателя на сдружението Георги Милков, след като с решение от 15 януари тази година градоначалникът отказа да даде данни за възнагражденията на Ненчев и Монев за периода от септември 2020 година насам.

Месец по-рано Милков поискал достъп до информация за получени суми от общинските съветници на Разград от началото на мандата през ноември 2019 г. до датата на подаване на заявлението. Данните трябвало да включват изплатени работни дни, начислена сума за възнаграждения – общо и по месеци, цялата налична информация за брой, цел и продължителност на служебните пътувания, размер на командировъчните разходи в страната и чужбина, независимо кой е отправил поканата и поема разходите и изплатената сума за тях.

Тъй като исканата информация засягала трети лица, кметът уведомил съветниците и им предоставил срок да заявят съгласие. Такова обаче дали едва 13 души от състава на местния парламент. Други, сред които и Калоян Монев, изразили несъгласие, а някои като Стоян Ненчев не дали становище.

Затова информация била предоставена само за съветниците, които заявили изрично съгласие, а за останалите бил постановен отказ. В мотивите си кметът посочил, че не може да даде съответните данни поради липса на съгласие на засегнатите лица.

От постановения сега отказ Милков обжалвал само частта, касаеща заплатите на Ненчев и заместника му Калоян Монев от септември 2020 година насам.

След като се запознал с материалите по делото, съдът приел, че решението на кмета от 15 януари е издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в противоречие с материалния закон.

„Правото да се търси и получава информация е сред основните права на гражданите, регламентирано в чл.41 от Конституцията на Република България, и обхваща задължението на органите да осигуряват достъп до обществено значима информация, доколкото тя не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права… В казуса поисканата информация е служебна обществена информация и достъпът до нея е свободен.

Съгласно чл.37, ал.1, т.2 от ЗДОИ достъп до обществена информация може да се откаже, когато тя засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес“, пише съдът в решението си. В него се посочва, че „надделяващ обществен интерес“ е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на задължените субекти.

„Законодателят е приел, че информацията за доходите, получавани от лица, заемащи висши публични длъжности е свързана с превенция на корупцията, прозрачност и отчетност при упражняване на тяхната дейност и в специалния Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е регламентирал задължението да подават декларации за своето имотно и финансово състояние, в това число и за получените доходи. Тези декларации са публични и достъпът до тях е неограничен. Общинските съветници са лица, заемащи висши държавни длъжности по смисъла на закона, поради което исканата информация не се ползва с предвидената обща защита на личните данни“, се казва в съдебното решение.

С него отказът за предоставяне на поисканите данни в частта за Стоян Ненчев и Калоян Монев е отменен, а преписката е върната на кмета за ново произнасяне „при спазване на указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона“.

За сметка на Общината остават и деловодните разноски от 510 лева, направени от Милков.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 Вестник Екип 7