Център за съзидателно правосъдие

Защо боксува демокрацията в Разград? Отворено писмо до Тихомир Тодоров, окръжен прокурор на Разград

Започнах да пиша това писмо преди седмици и все не намирах удобния момент да споделя всичко, което сега написах… Заради изборите, местните нрави, партийните вълнения и туптящите сърца. Признавам, очаквах да сте забелязал отсъствието на граждани в съдебните зали и може би сте потърсил отговори. Може и да не сте.

Официално Република България е представителна демокрация с легитимни институции и законноизбрани представители, член на Европейския съюз (2007г.) и НАТО (2005г.).

Няколко важни въпроса искам да споделя с Вас, г-н Тодоров, като окръжен прокурор, пазител на законността и Конституцията в Лудогорието. Грижата за хората или комфорта на институциите? Спазването на основните човешки права и свободи или удобства за администрацията? Правосъдие и справедливост или социален контрол и корупция?

Независимо от моите колебания, аз не съм спирал да вярвам, че в Разград нищо не се случва по законите на развитието и в интерес на хората. Напротив – последната една година всичко в Лудогорието е организирано само за удобство на институциите, администрацията, служителите, бюрокрацията.

Гражданите не са първи приоритет и фокус за властта. Ковид-19 не е извинение да не се спазват законите от прокуратурата и съда

Господин Тодоров, убеден съм, че сте съгласен с мен: Основен принцип в правото е, преследването на висша цел (опазване на общественото здраве по време на пандемия Ковид-19) не може да бъде за сметка на ограничаване на основни права и свободи, гарантирани от Конституцията на Република България.

Законът за извънредното положение не е отменил публичността на съдебните процеси. Народното събрание не е суспендирало основно право на гражданите да присъстват в съдебните зали и да гарантират, че се правораздава законно и справедливо.

Всеки гражданин има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово, съгласно чл.39, ал.1 от Конституцията на Република България. Гражданите и юридическите лица имат право на информация за работата на съдебната власт (чл.5 ал.1 от Закон за съдебната власт/ЗСВ). Съдилищата разглеждат делата в открити съдебни заседания (чл.132 от ЗСВ). Същевременно публичността на съдебния процес може да бъде ограничавана само със закон. Законът за извънредното положение не е ограничил достъпа на граждани и журналисти до съдебните зали, когато се разглеждат съдебни дела.

Съветът на Европа отбелязва със загриженост, че „Безпрецедентните мерки, предприети в отговор на COVID-19, могат да повлияят на капацитета на държавата да гарантира правото на свобода и сигурност и да промени обичайното функциониране на съдебната система.[1] Правото на свобода и сигурност (чл. 5) и правото на справедлив процес (чл. 6) не трябва да бъдат ограничавани по никакъв начин, отбелязва авторитетната международна организация, чиито член е Република България.

Една година драстично в област Разград се нарушава Законът за съдебната власт – съдебните заседания не са публични и гражданите не могат да гарантират с присъствие правилното и безпристрастно прилагане на законите, като представител на суверена.

Повече от една година в Лудогорието е забранено граждани да присъстват по време на съдебните процеси, които по закон са публични и открити. Председателят на Окръжен съд Разград Лазар Мичев и председателят на Административен съд Разград Светла Робева са издали неправомерни заповеди (март-май 2020г.). С мотив опазване на общественото здраве (удобство за съдии, прокурори и служители), в сградите на съдилищата не се допускат граждани, ако желаят да наблюдават как се прилагат законите и правото на България.

Обичайно господин Тодоров, всеки работен ден Вие и още 10 държавни защитници влизате в сградата на Окръжна прокуратура и Административен съд Разград. На първия етаж е обявена много спорна от правна гледна точка Заповед № РД-08/035/20.05.2020г., издадена от Светла Робева, Председател на Административен съд Разград.

Авторитетната международна организация отбелязва, че „Журналистите, медиите, медицинските специалисти, активистите на гражданското общество и обществеността като цяло трябва да могат да критикуват властите и да проучват внимателно отговора им на кризата.“[2] Съветът на Европа категорично заявява, че пандемията не трябва да се използва за заглушаване на сигнали за нередности (вижте Препоръка CM/Rec(2014)7 относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности (“whistle-blowers”),[3] или политически опоненти.[4]

Конкретно тази Препоръка на Съвета на Европа е нарушила съдия Светла Робева със заповед Заповед № РД-08/039/28.05.2020г., с която е ограничила неправомерно достъпа на журналисти до съдебните заседания в Административен съд Разград.

Като се позовавам директно на Конституцията на Република България, Ви призовавам настойчиво да изпълните задължението си по надзор за законност и да възстановите правовия ред в съдебните зали, като гарантирате свободното присъствие на гражданите по време на съдебните заседания.

Господин Тодоров, призовавам Ви настойчиво, като Окръжен прокурор на Разград да внесете незабавно в съда протест за отмяна за противозаконните заповеди на съдия Лазар Мичев и съдия Светла Робева!

Ако не го направите – може би основните права и свободи на гражданите не са важни за Прокуратурата и се поставя под сериозно съмнение правовия ред в област Разград.

08.04.2021г.

Град Разград

С уважение,

Георги Милков, Изпълнителен директор на Център за съзидателно правосъдие

 

[1] Наръчник на Съвета на Европа за спазване на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека в условията на санитарната криза с COVID-19 | coronavirus.bg

[2] Пак там

[3] https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51403795

[4] Виж Съвета на Европа Насоки за защита на свободата на изразяване и информация в условията на криза.

 

 Георги Милков алармира окръжния прокурор за ограничения достъп до съдилищата – Вестник „Екип 7“ (ekip7.bg)