Център за съзидателно правосъдие

НОМИНАЦИЯ За Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ в категорията „Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ“

  1. Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активно публикуване.

Липсва информация на страницата на АПИ (https://www.api.bg/) относно изпълнение на законовото задължение за активно публикуване.

Например в ЕОДОП относно обявена открита процедура „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на Северен централен район, по обособени позиции: …“[i] липсва ценово предложение на КОНСОРЦИУМ „ТРП ЛУДОГОРИЕ 2019“.

  1. Липсваща, недостъпна и/или непълна секция „Достъп до информация“

Не е достъпна секция „Достъп до информация“ на страницата на АПИ: https://www.api.bg/

  1. Лоши практики при работа със заявления по ЗДОИ (включително мълчаливи откази)

АПИ отказва да изпълнява съдебни решения, защото те нямали задължителен характер. В резултат на подадена жалба за неизпълнение на съдебно решение (адм.д.№193/2021)[ii] е наложена глоба в размер на 200лв. от АС Разград, която АПИ обжалва пред съд в друг град, заради отвод на АС Разград.

  1. Институцията не изпълнява съдебни решения за достъп до информация.

АПИ не изпълнява съдебни решения със задължителен характер. След подаване на повторна жалба за неизпълнение, административният орган предоставя поисканата обществена информация с неохота.[iii]

АС Разград се произнася с решение по адм.д. №193/2021г. на 11.10.2021г.  Съгласно решението, съдът връща преписката на административния орган със задължително указание за ново произнасяне в срока по чл. 28, ал.1 от ЗДОИ. Повече от 5 месеца след влизане на решението на АС Разград в сила, АПИ не го изпълнява. Въпреки продължителния период от време и дадените  задължителни указания от АС Разград, няма  произнасяне от административния орган. С покана за доброволно изпълнение[iv] жалбоподателят иска от административния орган да изпълни дадените задължителни указания от АС Разград. Към момента на подаване на жалбата в съда няма изпълнение и липсва ново произнасяне от административния орган.           

 

[i] https://app.eop.bg/today/232479

[ii] Решение №138/11.10.2021, адм.д. No193/2021г.

[iii] Решение №РД-ОИ-28/21.03.2022

[iv] изх.№30/31.01.2022г., вх.№53-00-937/01/02/2022г. на АПИ