Център за съзидателно правосъдие

На фокус са Обществените поръчки в Завет и Исперих

Нова проектна инициатива осъществява гражданско наблюдение на обществените поръчки в Лудогорието. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград създава с проект „Граждански наблюдател в Разград“ механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени средства и увеличаване на прозрачността на публичните институции в област Разград, чрез огласяване на корупционни практики и злоупотреби.

ОБЩИНА ЗАВЕТ

Община Завет обхваща 7 населени места с население около 11 000 души. При изследване на проведените обществени поръчки през последните три години се забелязват интересни особености. Основен възложител е Община Завет. При част от обществените поръчки, обикновено на ниска стойност, като например доставка на канцеларски материали (на стойност обикновено до 5000 лева) или процедури за доставка на хранителни стоки (обикновено на стойност до 50 000 лева), където е известно, че нормата на печалба е сравнително ниска, проведените процедури могат да послужат за пример. В тях участват поне трима-четирима кандидати, при които почти всички кандидати се допускат от комисията по избор до класиране и където след изготвяне на класиране, печели кандидатът, предложил най-ниска цена. При тези процедури почти винаги има минимум двама кандидати, които реално се състезават помежду си.
На друг полюс са процедурите с висока стойност, с предмет в преобладаващата част асфалтиране и рехабилитации на улици и пътища, и в по-малка част, строителство и ремонтни дейности на сгради и транспорт.
Само по един кандидат е допускан до финално класиране, от анализирани 12 обществени поръчки с най-висока стойност (между 145 000 лева и 1 087 112 лева). В 7 от анализираните 12 поръчки кандидат е бил само по един участник. В три поръчки кандидатите са били по двама, а при една кандидатите са били четири. Във всички процедури за ремонт на улична и пътна мрежа печели кандидат „Път консулт“ ООД. Във всички процедури (с изключение на една) „Път консулт“ ООД е бил единствен кандидат. Само в една процедура участва още един кандидат, но той е отстранен от участие и не е допуснат до класиране, заради несъответствие с техническото задание на възложителя.

 

Пълният текст на анализа може да прочетете тук

 

Център за съзидателно правосъдие развива успешно капацитет като граждански наблюдател (watch-dog) повече от 20 години. Интересите в местното развитие са в областта на укрепване на демократични институции, етническите малцинства, уязвимите групи, социалните услуги и граждански права. Последните 15 години Центърът за съзидателно правосъдие развива партньорски отношения със сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ и сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“.

 

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.