Център за съзидателно правосъдие

Кризисен център за жертви на домашно насилие се изгражда в Разград

Осъществена е най-голямата частна инвестиция в социалния сектор в община Разград през 2019г. Сключен е договор за финансиране ремонт на сграда за кризисен център в община Разград, общинска собственост (N33191-18-P-0214 Strazhets Crisis Center Project).

Инвестицията на две граждански организации в социалния сектор е повече от 1% от бюджета на община Разград (500 000лв.).

Финансирането на инициативата е от фонда на Офиса за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC. (254 000 долара). Одобрен е проект на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ и СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“, които предоставят социални услуги по закона за защита от домашното насилие.

Извършен е ремонт и реконструкция на общински имот, масивна сграда за социални и здравни цели, с 3 етажа (104кв.м. РП). Подменени и ремонтирани са всички системи (електрическа, водоснабдителна, водопроводна); монтирана е локална пречиствателна станция в двора; изграден е нов покрив; подменена е дограмата, вратите; сменени са подовите настилки; оборудвани са изцяло нови санитарни помещения на всеки един от трите етажа с тоалетна; създадени са условия за почивка на персонала; обособени са три спални помещения с баня и тоалетна всяко на трети етаж; обособена е кухня с пералня с оборудване на етаж трети. Подобрена е вертикалната планировка около сградата, като се оформена градина с озеленяване и е монтирана беседка. Оформена е обкръжаващата среда, като е изграден нов широк тротоар пред сградата и е изградена рампа за хора с физически увреждания на западния вход.

От успешното осъществяване на проекта за кризисен център в село Стражец имат интерес всички заинтересовани страни, е разбирането на Управителния съвет на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“:

  • Община Разград създава нова социална услуга в общността и получава основно ремонтирана триетажна сграда със социални функции, в изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги 2017-2021;
  • Кметство в село Стражец получава нова подобрена инфраструктура в сградата на бившата здравна служба;
  • СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ и СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ получават нови възможности за интегрирана подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие.
  • Местната общност получава повече сигурност и възможности за социално включване за две уязвими групи – пострадали и извършители на домашно насилие.

Комплекс от социални услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок от 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

Целеви групи: деца до 18 години: жертви на насилие; с девиантно поведение и в конфликт със закона; жертви на вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация; Лица: жертви на насилие; жертви на вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация.

Идеята за подслон за пострадали от домашно насилие се заражда в Разград в началото на 21век. Преди повече от 10 години е прието решение на Общински съвет Разград за откриване на новата социална услуга, която да бъде държавно-делегирана дейност. През следващите години не е отбелязано положително развитие по темата.

През отминалите години констатираме отсъствие на инициатива от страна на местната власт в областния град. Общински съвет Разград е приел поредно (бланкетно) решение за разкриване на социална услуга „кризисен център“ през 2017 г. Темата не е обсъждана с местната общност, липсва анализ на потребностите, липсва информация за сграда и съответствие на социалните стандарти.

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ внася в деловодството на Община Разград до Кмета и Председателя на Общински съвет Предложение за партньорство за развитие на нови социални услуги за превенция на домашното насилие (09.05.2016г). Към предложението е приложено и детайлно описание на двете социални услуги. Документът е разгледан на заседание на постоянна комисия по социална и здравна политика на Общински съвет Разград и е приет за сведение. Кметът на Разград Валентин Василев не отговаря на отправеното предложение.

Заявили желание да бъдат настанени в социална услуга „Кризисен център за жертви на домашно насилие“, потребители на социална услуга „Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград“:

Целеви групи 2017г. 2018г. 2019г.
Деца до 18г., жертви на насилие 3 4 7
Лица, жертви на насилие 9 7 11
общо 12 11 18

С инициативата на две граждански организации (СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ и СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“) е изготвен проект за кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик, който е подкрепен с дарение от американското правителство.

Откриване на кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик е приоритет за община Разград повече от 10 години. Всяка година Кметът на община Разград предлага на Общински съвет Разград да подкрепи с гласуване мярка в Годишен план за развитие на социалните услуги: http://razarad.ba/index.php?option=com content&view=article&id=181&Itemid=274&lana=ba

Кризисният център създава възможности за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане на личностната и социална интеграция на жертви на домашно насилие, в това число и деца, чрез създаване и развитие на нова социална услуга в защитена и сигурна среда.

В резултат на дейността на Консултативния център по проблемите на домашното насилие, през последните над 10 години (2008-2019), можем да обобщим, че става все по-голяма необходимостта от изграждане на Кризисен център в област Разград. Повод за това са увеличените случаи на домашно насилие, кризисните ситуации и необходимостта от незабавна подкрепа на пострадалите. Нужно е професионалната работа на всички ангажирани с проблема да бъде подсилена с възможност да незабавна защита на жертвите и техните деца.

Областен съвет за превенция на домашното насилие, като консултативен съвет към областния управител на област Разград, е приел годишни отчети за 2016, 2017 и 2018г., в които има подробна информация за брой пострадали от домашно насилие, извършители на насилие, налична инфраструктура, капацитет на институциите, успехи и предизвикателства. Набелязани са конкретни мерки за подобрение.

Приоритет в дейността на ОСПДН е откриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик, гласуван единодушно на годишното заседание на 08.04.2019г. ОСПДН редовно публикува информация за дейността на: http: //www.rz.aovernment. ba/ba/358