Център за съзидателно правосъдие

КАК СЕ ХАРЧАТ НАД 2 МИЛИОНА ЛЕВА НАРОДНИ ПАРИ В РАЗГРАД?

Гражданите на Разград нямат право да знаят истината

 

На 15.02.2023г. от 10.00ч. е насрочено съдебното дело, с което Сдружение “Център за съзидателно правосъдие” оспорва отказ на Драгомир Златев – областен управител на област Разград да предостави от Агенция за държавна финансова инспекция, Доклад № ДИД7РЗ-5/19.08.2022г.

Драгомир Златев – областен управител  на Област Разград, след отправено писмено заявление отказва да предостави обществена информация (решение № АСД-22-002/30.11.2022г.) с мотиви, че поради засягане на интереси на трети лица, които изрично са отказали предоставянето на исканата информация по смисъла на чл. 37, ал.1, т.2 от ЗДОИ.

Агенцията за държавна финансова инспекция е констатирала сериозни нарушения – общо 5 „индикатори за измама“ по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ, както и 13 на брой нарушения на ЗУТ, ЗОП и Закона за културното наследство. 

26  Областна администрация Разград Доклад № ДИД7РЗ-5/19.08.2022

 

Установени „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от ДР на ЗДФИ общ брой 5

Агенция за държавна финансова инспекция е извършилаПроверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на „Ибрахим паша джамия в гр. Разград“, както и на възложените дейности, свързани с подготовката на документацията и изпълнението на поръчката, в т.ч. сключване и изпълнение на договорите“.

Обществената поръчка е на много висока стойност 1 980 000 лева без ДДС, което обуславя надделяващ обществен интерес.       

Конституирани са 12 заинтересовани лица, от които 6 са физически лица, 4 от които са заемали висши държавни длъжности.

В нарушение на чл.5 от Закона за съдебната власт първите четири имена от т.1 до т.4 вкл. са изписани само с инициали. Налице е престараване и свръхзаличаване, с което е увреден общественият интерес. Гражданите не могат да си съставят обективно мнение за работата на Административен съд Разград, в случай на нарушаване на правилата за публичност и информираност от председателя Светла Робева. В конкретния случай са нарушени принципите за откритост, достъпност и прозрачност на действията на съдия Светла Робева от АС Разград (чл.5 от ЗСВ). С констатираното престараване и заличаване имената на публични личности се опорочава съдебното дело и се крие важна обществена информация.

Определение по адм.д. №309/2022г. по описа на Административен съд Разград е публикувано на 09.01.2023г. На страницата на съда са публикувани имена на 12 (дванадесет) физически и юридически лица, които са конституирани като заинтересовани страни по делото.

 1. Г.Х.;
 2. Е.Д.;
 3. И.Б.;
 4. Д.Д.;
 5. Управител на „Инвестиционно проектиране“ ЕООД-гр. Шумен;
 6. Управител на „Проконсулт и управление-М“ЕООД – гр. Шумен;
 7. Управител на „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99“ ЕООД – гр. София;
 8. Управител на „СТРОЙКОНТРОЛ-ГТ“ ООД – гр. Шумен;
 9. Управител на „СТРОЙКОМЕРС-ТТ“ ЕООД – гр. Търговище;
 10. Управител на „Юзгюр Проже Мимарлък Данъшманлък Иншаат Лимитед Шикрети“ ООД;
 11. Г.Р.;
 12. Д.Д..

Коментар по случая:

 1. Г.Х. – Гюнай Хюсмен е народен представител в последните няколко народни събрания, вкл. 48 Народно събрание на Република България и бивш областен управител на област Разград (2017-2021);
 2. Е.Д. – Евгени Драганов е директор на Ученическо общежитие в град Разград и бивш заместник-областен управител на област Разград (2017-2021);
 3. И.Б. – Иван Борисов е бивш областен управител на област Разград (2021-2022);
 4. Д.Д. – Деян Димитров е бивш областен управител на област Разград (2022);

Народните представители и областните управители, както и бивши областни управители и заместник областни управители са лица, заемащи висши държавни длъжности по смисъла на чл. 6, ал. 1 , т. 32 от ЗПКОНПИ, поради което те не се ползват с предвидената обща защита на личните данни. В този смисъл са и мотивите на Решение № 4 от 26.03.2012 г. по конституционно дело № 14/ 2012 г. на Конституционния съд, в което е прието, че защитата на лични данни на лицата, заемащи публични длъжности, е много по-занижена в сравнение със защитата, от която се ползват останалите граждани.

Центърът за съзидателно правосъдие застъпва становище, че исканата информация е обществена по своя характер и има надделяващ обществен интерес, защото е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Областен управител/Областна администрация – Област Разград, която е задължен субект по ЗДОИ.

Съдебното оспорване на отказа на областния управител на Разград да предостави обществена информация е част от последователните усилия на Центъра за съзидателно правосъдие да води съдебни дела в обществен интерес за гражданите на Лудогорието.

За информация: Георги Милков – тел.0898552688