Център за съзидателно правосъдие

ВАС отмени решението за звено „Майка и бебе“ в град Разград

Център за съзидателно правосъдие спечели важно съдебно дело във Върховен административен съд. Отменена е заповед за обявен победител на опорочена процедура за възлагане на управление на социална услуга в общността. Община Разград проведе през лятото на 2020г. процедура за делегиране на социална услуга на външен доставчик – участваха две организации: ЖАНЕТА и Център за съзидателно правосъдие.

Върховният административен съд[i] окончателно отмени заповедта на заместник-кмета Добрин Добрев, с която той е определил Сдружение „Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране“ (СНЦ „Жанета“) – Разград за спечелило процедура за възлагане управлението на социалната услуга в общността Звено „Майка и бебе“ в град Разград.

 „Допуснати съществени нарушения на процесуалните правила“ са основните аргументи на ВАС, с което оставя в сила решението на Административен съд Разград[ii] и не приема за основателна жалбата на Кмета на Разград.

На първо място е установено наличие на отношения между председателя на конкурсната комисия Милена Орешкова и СНЦ „Жанета“. Установено е, че отношенията „… пораждат съмнение в безпристрастността на Орешкова при проверка на допустимостта и оценяване на предложението на този участник, като са налице данни за наличието на конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ.“[iii] ВАС потвърждава извода за „наличието на данни, създаващи съмнение в обективното и безпристрастно изпълнение на възложените задължения от председателя на конкурсната комисия М. Орешкова.“ От приложените документи е установено, че тя и съпругът й са били приемни родители. На 26.05.2020 г. е извършена индивидуална супервизия на председателката на комисията, в качеството ѝ на приемен родител, като на СНЦ „Жанета“ сдружението е възложено да подпомага, наблюдава и контролира изпълнението на поетите задължения от Орешкова. В тази връзка ВАС констатира „Правилна е преценката на първоинстанционния съд, че така съществуващите отношения пораждат съмнение в нейната безпристрастност при извършване на проверка на допустимостта и при оценяване на предложението на СНЦ „Жанета“, в противоречие с принципа за безпристрастност по чл. 10, ал. 2 от АПК.“[iv] Милена Орешкова е следвало да упражни правото си на отвод и да не участва в конкурсната процедура, независимо че е определена за председател на комисията със заповед на кмета на община Разград. ВАС установява, че „допуснатото нарушение опорочава процедурата, доколкото са нарушени гаранции за безпристрастността при оценяването на кандидатите в конкурса.“[v]

Административен съд Разград е преценил, че предложението на СНЦ „Жанета“ не отговаря на нормативните условия, изискванията на възложителя и на Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане /ППЗСП/. Липсва медицинска сестра сред специалистите, които ще изпълняват социалната услуга, както и не са приложени техни автобиографии.

Сдружение „Жанета“ е определено за спечелил конкурсната процедура за възлагане управлението на социалната услуга в общността: Звено „Майка и бебе“ в Община Разград, съгласно  Заповед № 922/24.07.2020 г. Разпоредено е да се сключи договор със сдружението за управление на социалната услуга за срок от 5 години.

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ оспорва в съда заповедта и в резултат е образувано адм. д. № 158/2020 г. по описа на Разградския административен съд, който със своето Решение № 125/11.11.2020 г. отхвърля жалбата, като неоснователна и недоказана. Решението е обжалвано пред Върховния административен съд, който с Решение № 4683/13.04.2021 г. по адм. д. № 161/2021 г., отменя първоинстанционното решение и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда със задължителни указания. В мотивите на решението на ВАС е посочено, че Административен съд Разград е „ …стигнал до извод за законосъобразност на оспорения акт без да събере доказателства за изясняването на спорни между страните факти и без да обсъди всички доводи на жалбоподателя, относими към правилното прилагане на процесуалния и материалния закон.“[vi]

Административен съд Разград е върнал преписката на Кмета на община Разград за ново произнасяне и провеждане на конкурсната процедура при спазване указанията на съда и е осъдил община Разград да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Център за съзидателно правосъдие“ – Разград сумата от 1 510 лева разноски по делото. При повторното разглеждане на делото в Административен съд Разград е постановено решение, с което се отменя заповедта на заместник-кмета Добрин Добрев и се дават указания да продължи процедурата.

Върховният административен съд оставя в сила решение № 86 от 14.06.2021 г., постановено по адм. д. № 97/2021 г., по описа на Административен съд – Разград.
Осъжда община Разград да заплати на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ разноски, в размер на 800 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

[i] Решение № 252/13.01.2022 г., адм. дело № 8149/2021 г.  на ВАС, VI отделение

[ii] Решение № 86/14.06.2021 г., адм. дело № 97/2021 г. на ВАС, VI отделение

[iii] Решение № 252/13.01.2022 г., адм. дело № 8149/2021 г.  на ВАС, VI отделение

[iv] Пак там

[v] Пак там

[vi] Решение № 86/14.06.2021 г., адм. дело № 97/2021 г. на ВАС, VI отделение