Център за съзидателно правосъдие

Отменете незаконното решение за такса смет в Разград

Центърът за съзидателно правосъдие изпрати отворено писмо до областния управител Иван Борисов с настояване да върне за ново разглеждане приетото решение за увеличение на „такса смет“ в община Разград през 2022г. Писмото е адресирано и до министър-председателя на Република България Кирил Петков, който е работодател на областния управител.

В писмото се изтъкват аргументи, че по време на криза не се увеличават цени. Отбелязва се, че местната власт в Разград е направила страхотен новогодишен подарък за гражданите на общината. Такса „битови отпадъци“ е важна част от бюджета на една община, който се формира от данъците на гражданите. Изтъква се, че намалява броя на хората в община Разград, но цените на услугата за смет се увеличават, въпреки лошото качество.

В писмото пише, че решението такса „битови отпадъци“ да се определя на основа на данъчната оценка, на практика се превръща в данък, защото „Основният принцип при определяне на такса битови отпадъци е да се плаща за реално предоставената услуга, т.е. задълженото лице да плаща такса битови отпадъци за услугите, предоставени върху количеството битови отпадъци, което е генерирало, а не според имуществото, което притежава.“ (адм.дело №27/2013г.) Според съдебния състав на Административен съд Разград, решението за определяне на размера на такса смет, пропорционално на данъчната оценка на недвижимия имот, превръща на практика таксата за битови отпадъци в имотен налог, което противоречи на същността на таксата, като възнаграждение за реално предоставена услуга.

Напомня се за съществуващата трайна съдебна практика на Върховен административен съд относно отмяна на незаконни решения на общински съвети в България, които определят такса смет на база данъчна оценка в нарушение на закона.

В община Разград има условия да се въведе система за обективно определяне на такса „битови отпадъци“ според броя на ползвателите на недвижимите имоти, като се промени начинът на отчет на количеството битови отпадъци, е видно от заключението на вещото лице (адм.дело №27/2013г.). Според съдебното решение „няма пречка таксата битови отпадъци на задължени лица, които притежават  имоти в етажна собственост и за които обективно не може да се определи количеството отпадък,  размерът на ТБО, да се определя по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ – в левове на ползвател, а за собственици на имоти, които не са в етажна собственост, таксата да се определя  според количеството отпадъци, тъй като това е обективно възможно.“ (адм.д. №27/2013г.)

Нормата на натрупване на битов отпадък на един жител годишно може да бъде изчислена, е друг важен извод на експерта (адм. дело № 27/2013).  Според съдебният експерт определянето на количеството на битовите отпадъци, генерирани от отделен жилищен (без етажната собственост) съответно нежилищен имот при предварително ежегодно деклариране от страна на собственика на имота и последващо договаряне с общината на типа на съдовете за битови отпадъци, техния брой и кратност на обслужване, е напълно възможно. Вещото лице определя също, че за еднофамилни и двуфамилни жилища, както и за селските имоти и имоти на бизнеса, е реално възможно измерването на количеството генериран отпадък от отделно домакинство или отделните собственици на имота на база договорирани бройки и видове съдове и кратност на вдигане.

В писмото се информира, че сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. То  част от местната общност и представляваме гражданите на община Разград. Центърът прилага програми за защита и превенция на домашното насилие повече от 15 години. Сдружението води съдебни дела в обществен интерес за достъп до обществена информация. Наблюдава провеждане на обществените поръчки в област Разград и сигнализира контролните органи за констатираните нарушения.

Писмото завършва със заключение, че по време на криза се гради, съзидава, твори. Изтъква се, че по време на криза се мисли на първо място за децата, болните и възрастните хора. Отбелязва се, че е проява на лош вкус и липса на отговорност да се увеличават финансовите тежести за хората по време на тежки изпитания. Отново се призовава Иван Борисов да прояви държавническа мъдрост и да приложи закона, като върне за ново разглеждане (или оспори в съда) Решение № 394 по Протокол № 28 от проведено заседание на Общински съвет Разград на 23.12.2021г.