Център за съзидателно правосъдие

Въпроси към съдия Светла Робева – кандидат за длъжността „административен ръководител на Административен съд Разград“

Дата на събеседване: 21.02.2023г.

  1. В Концепцията за стратегическо управление (стр.11) поставяте 3 цели за втори 5-годишен мандат, свързани с организацията на работа, професионалната квалификация и условията на труд. Не се споменава една дума за гражданите, които са основни клиенти на съда и които финансират съдебната система. Бихте ли посочили поне една цел за осигуряване на „независим и безпристрастен съд“ за гражданите и юридическите лица, според чл.7 от Закона за съдебната власт?
  2. Посочвате резултати от касационен контрол след проверка на съдебните актове от Върховен административен съд, в Концепцията за стратегическо управление (стр.6 и стр.10). Как бихте коментирали 20% отменени или изменени съдебни актове на съдиите в Административен съд Разград?
  3. Добър атестат ли е за професионализъм и правилно прилагане на законите от съдиите в АС Разград 1/5 негодни съдебни решения, които са ощетили граждани и юридически лица?
  4. Става ясно, че 6 съдебни акта (стр.51-стр.52) на съдия Светла Робева са „Отменени/обезсилени изцяло“ от 23 общо (2020г.-2021г.) от Акт за извършена планова проверка на Инспектората към ВСС в Административен съд Разград през 2022г. Как бихте оценили Вашата професионална компетентност на съдия, ако 25% от обжалваните решения са отменени от Върховен административен съд?
  5. „Прекратените дела съставляват около и под 20% от решените.“ Моля, да направите коментар като Председател на АС Разград на този дял от 1/5 от всички съдебни дела! Какви са причините за много на брой прекратени съдебни дела? Какви конкретни мерки сте предприела Вие, като ръководител, за да намалите дела на прекратените дела?
  6. Обжалваното съдебно решение, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна, е постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила пише в решение на Върховен административен съд (адм.д. №161/2021г.), с което отменя решение (адм.д. №158/2020г.) по делото за управление на социалната услуга „Звено майка и бебе“ в град Разград, съдия-докладчик Светла Робева. „Съдът е стигнал до извод за законосъобразност на оспорения акт без да събере доказателства за изясняването на спорни между страните факти и без да обсъди всички доводи на жалбоподателя, относими към правилното прилагане на процесуалния и материалния закон.“ пишат още тримата върховни магистрати. Бихте ли споделили какви стъпки сте предприели за повишаване на професионалната си квалификация, за да намалите до минимум отменените актове и да прилагате правилно законите?

Пълен текст на Въпроси към съдия Светла Робева