Център за съзидателно правосъдие

Сдружението на Георги Милков спечели дело срещу Община Кубрат

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ – Разград спечели дело срещу Община Кубрат в Административния съд.

Производството е стартирало по жалба на изпълнителния му директор Георги Милков срещу заповед на кмета Алкин Неби от 30 юни тази година. С нея, след конкурс за предоставяне на външен доставчик управлението на социална услуга в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” – Кубрат, на първо място е класирано Сдружение за социална отговорност и регионална инициатива – Банско. Въпросната организация получила 61 точки, а тази на Милков – 56.

Според жалбата до съда, по някои критерии комисията оценявала пристрастно и необосновано, а по всички точки „Център за съзидателно правосъдие“ е имал предимство. В нарушение на закона пък в хода на процедурата бил поставяни допълнителни изисквания. Заповедта за откриване на конкурса не била обявена в централен ежедневник, а сдружението от Банско не е трябвало да бъде допускано до участие, тъй като не представило изискуемите документи.

В хода на делото съдът разпитал членове на въпросната конкурсна комисия, които свидетелствали, че при своята работа не са попълвали индивидуални оценъчни листове. Определен ред за оценяването, както и конкретно гласуване за оценките по критерии нямало. Коментирало се горе-долу колко да се даде. По предложение на председателя на комисията, формирането на оценката се извършвало чрез обсъждане, като той самият казвал: „Съгласни ли сте?”. Накрая предложил формуляра за оценяване за подпис на членовете.

След като се е запознал с материалите по делото, съдът е преценил че извършеното оценяване и класиране е немотивирано, а заповедта е издадена при съществени нарушения на административно – производствените правила. Конкурсът бил обявен само в местен вестник, като не били спазени дори сроковете, в които това трябвало да се случи.

При провеждането му всеки член на комисията трябвало да извърши самостоятелно оценка на предложенията на кандидатите по критерии, което обаче не било направено.

След обсъждане, без гласуване и според коментарите, председателят на комисията попълвал формуляра, който е подписан от останалите в последствие. Нещо повече – оценяването е извършено без да има предварително приети обективни показатели или методика, по която това да се случва. Липсвали и мотиви за поставените оценки.

Сдружението от Банско действително не е трябвало да бъде допуснато до участие, тъй като не представило удостоверение за липса на данъчни задължения, е отчел и съдебният състав.

„Съдът намира, че проведеният конкурс е изначално опорочен… Доколкото този конкурс е свързан с бюджетно финансиране, т.е. с изразходване на бюджетни средства, той трябва да почива на същите принципи, които важат за обществените поръчки. Чрез ясното и точно формулиране на показателите за оценка, тежестта им и начина на изчисляване на точките по всеки един от тях, се гарантира спазване на принципите за възлагане на обществени поръчки – свободна и почтена конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Кметът на община Кубрат не е одобрил такава методика, т.е. не е посочил начина на оценяване на предложенията на кандидатите, което е нарушение на посочените принципи.

По изложените съображения съдът намира оспорената заповед за незаконосъобразна, като издадена в нарушение на изискването за форма и при допуснато съществено нарушение на административно производствените правила, поради което същата следва да бъде отменена…“, посочва съдът в решението си. С него Община Кубрат е осъдена още да плати на „Център за съзидателно правосъдие“ сторените по делото разноски в размер на 510 лева.

Съдебният акт може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Мила КЮЛЮМОВА