Център за съзидателно правосъдие

Съобщение за стартиране на проект „Един необичаен час“

Проект “Един необичаен час“ осигурява защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на качествени услуги. Предлага услуги за работа с извършители на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие. Повишава информираността по проблема „домашно насилие“ чрез програми за превенция и защита в учебните заведения за лица, учащи от 9-ти до 12-ти клас и студенти във висшите училища до 25-годишна възраст.

Основните дейности са: социално, психологическо и правно консултиране за пострадали и извършители от домашно насилие. Задълбочава се работата за подкрепа на пострадалите от домашно насилие, чрез разширяване на обхвата в Апелативен район София, като се надградят постигнатите добри резултати. Планирана е дейност за повишаване на информираността и подобряване на капацитета по превенция и защита от домашно насилие, чрез програми за превенция и защита от домашно насилие, които се отнасят до подготовка и одобряване на програми в учебни заведения. За ефективно управление на екипа и високо качество на предоставените услуги са планирани дейности за управление и мониторинг

Целеви групи: Жертви на домашно насилие и техните семейства; Извършители на домашно насилие; учащи от 9-ти до 12-ти клас и студенти във висшите училища до 25-годишна възраст; Учители, педагози, възпитатели; Експерти и професионалисти (вкл.подкрепящи специалисти); Екип на проекта и експерти;

Очаквани резултати: 1.Организирана е специализирана подкрепа за жертви и извършители на домашно насилие в съответствие с ЗЗДН; 2. Повишена е информираността по проблема „домашно насилие“ чрез програми за превенция и защита в учебните заведения за ученици от 9-ти до 12-ти клас и студенти във висшите училища до 25-годишна възраст; 3.Приложени са иновативни методи за консултиране, чрез използване на социалните медии и приложения за он-лайн връзка; 4.Провежда се супервизия с екипа на Консултативния център; 5.Укрепен е капацитета на Консултативния център по проблемите на домашното насилие да предоставя услуги по ЗЗДН; 6. Подобрено е сътрудничеството и координацията между представители от различни институции.

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ изпълнява своя обществен ангажимент последователно пред последните 18г. за развитие на нови социални услуги, с фокус подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие. Нашата организация полага системни усилия за създаване на устойчивост за откриване на нова специализрана услуга „Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик“ в Област Разград.

            Период на изпълнение: 4 месеца, 14.07.2023г.-14.11.2023г.

Публикувано на 21.07.2023г.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-88/14.07.2023г., сключен с Министерство на правосъдието.