Център за съзидателно правосъдие

Проект „Чуй ме!“

Проект “Чуй ме!” отговаря адекватно на обявените за финансиране приоритети за 2021г., защото оказва: а) Помощ, защита, възстановяване и реинтеграция за пострадали от домашно насилие; б) Специализирана работа с извършители на домашно насилие; в).Повишаване на обществената информираност за домашно насилие. Чрез проекта се осигурява безплатна социална, психологична и правна помощ на жертви и извършители на домашно насилие, което е много важен фактор за ефективна борба с проблема. Проектът ще увеличи информираността на обществото по отношение на начините за действие при установен случай на домашно насилие.

Проектът е насочил приоритетно усилия за предоставяне на:

  1. Защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви и предоставяне на качествени услуги за жертвите;
  2. Услуги за работа с извършители на домашно насилие;
  3. Превенция и защита от домашното насилие, чрез информация по темата и популяризиране на успехи и добри практики в работата на институциите.

Основните дейности са: Програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие: социално, психологическо и правно консултиране (чл. 6, ал. 7, т. 2, б. „а“ от ЗЗДН); Специализирани програми за лица, извършители на домашно насилие: социално и психологическо консултиране (чл. 6, ал. 7, т. 4 от ЗЗДН). Програми за превенция и защита от домашното насилие, които се отнасят до издания и публикации (чл. 6, ал. 7, т. 1, б. „д“ от ЗЗДН).

Целеви групи: 1.Пострадали от домашно насилие; 2.Извършители на домашно насилие; 3.Професионалисти от компетентните институции (полицейски служители, съдии и съдебни служители, прокурори, социални работници, здравни работници; образователни специалисти, юристи, представители на НПО сектора, местни власти).

Очаквани резултати: 1. Предоставена е помощ на лица, пострадали от домашно насилие: социално, психологическо и правно консултиране; 2. Приложени са иновативни методи за консултиране, чрез използване на социалните медии и приложения за он-лайн връзка; 3. Предоставени са услуги на извършители на домашно насилие – Специализирани програми за лица, извършители на домашно насилие: социално и психологическо консултиране; 4. Повишава се обществената информираност за домашното насилие чрез програми за превенция и защита от домашното насилие (издания и публикации).

По време на глобална криза COVID-19 и социална изолация е наложително да се предлага професионална подкрепа на жертвите на домашно насилие с фокус улеснен достъп до компетентните органи, кризисни центрове, горещи телефонни линии, мобилни екипи от експерти за мултидисциплинарна интервенция, всеобхватна правна помощ. Това е важна част от политиките за обществено здраве, насочени към защита на уязвимите общности, особено на по-възрастни хора, както и на жертвите на домашно насилие, които сега са подложени на голямо напрежение в условията на ограничения в семействата си през 2020-2021г.

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ изпълнява своя обществен ангажимент да работи последователно пред последните 17г. за развитие на нови социални услуги, с фокус подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие. Нашата организация полага системни усилия за създаване на устойчивост за откриване на нова социална услуга „Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик“ в Община Разград.

Проект “Чуй ме!” е финансиран от Министерство на правосъдието по Националната програма за превенция на домашното насилие за 2021г. Проектната инициатива надгражда усилията на Център за съзидателно правосъдие за превенция на домашното насилие през последните 17 години.

                        Период на изпълнение: 4 месеца, 17.08.2021г.- 17.12.2021г.

 

 

Проект „Чуй ме!“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-265/17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието