Център за съзидателно правосъдие

Най-важната награда за усилията са да береш резултатите от труда, а когато той е съвместен – радостта и удовлетворението са десетократни

Уважаеми партньори, съмишленици и съратници,

            Навършиха се десет години от създаването на Местния механизъм за защита от домашно насилие в област Разград – една декада, в която всички заедно и всеки от своята позиция с общи усилия извървя трудните стъпки към съзряването. Десет години по-късно Местният механизъм дава своите плодове, измерими в конкретни реални дейности за приложение на Закона за защита от домашно насилие. Корените на зачеването са още по-назад – от първите стъпки на Консултативният център по проблемите на домашно насилие към Центъра на НПО в Разград от месец май 2008 г. Той е един от първите, който започва социални услуги и програми за възстановяване на жертвите на насилие и техните семейства в община Разград, чрез разработване и прилагане на специализирани програми за извършители на насилие. 

Центърът на НПО в Разград е пионер при разработване на Система за гражданско наблюдение на съда в Разград на местно и регионално ниво. Важен резултат е създадената Национална мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт, в която членуват над 60 неправителствени организации от цялата страна.  Центърът създава, печели и осъществява десетки проекти в тази декада, в които всички участват равностойно като партньори, агенти на промяната и войници на предна линия в трудната и често неравна битка със скритите страни на домашното насилие.

В духа на успешното сътрудничество между институциите и с цел подобряване работата по проблемите на домашното насилие  – 17 институции от област Разград подписват Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие през месец декември 2011г.  Инициативата за подписването е на Центъра на неправителствените организации, но реализацията е дело на всички участници, като равностойни и ангажирани партньори, представители на съдебната система, социалните служби, прокуратурата и полицията. Всички участващи институции поемат и изпълняват конкретни ангажименти, осъществяват десетки периодични срещи за обмяна на опит, запознават се, обменят опит и започват да разпространяват добри практики.

Партньорите, обединени в Местния механизъм за приложение на ЗЗДН, са Окръжен съд-Разград, Районен съд-Разград, Районен съд-Кубрат, Районен съд-Исперих; Районна прокуратура-Разград; ОДМВР-Разград, 4 РУ на МВР в гр.Разград, гр. Кубрат, гр. Исперих, гр. Лозница; Регионална дирекция за социално подпомагане-Разград, 4 дирекции „Социално подпомагане“ в гр. Разград, гр. Кубрат, гр. Исперих, село Самуил; Център за съзидателно правосъдие, Център за подкрепа на жени в село Стражец, сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“. В годините все повече ангажирани институции и сфери се присъединяват включително образователни институции, младежки организации, доброволци и други.

Сдружението израства и чрез партньорството и съучастието в Местния механизъм и придобива нови измерения, като Център за съзидателно правосъдие. Създадените програми и подписаните документи са единствени на областно равнище за България и вече са следвани от други организации. Приложението на социални услуги в областта на превенция на домашното насилие е много успешна, благодарение на координационните функции на Центъра за съзидателно правосъдие и участието на всички партньори. Благоприятно разрешените случаи на домашно насилие са 90% от всички клиенти и е осигурена защита от домашно насилие. В рамките на проектни инициативи и привличане на спомоществователи, е изграден Кризисен център, чиято дейност предстои да се разгръща занапред.

Преки ползватели на Консултативния център са стотици жени и деца в неравностойно социално положение, жертви на домашно насилие от ромската, турската и българска етническа общност от област Разград. Те са включени в програма за възстановяване от преживяното насилие. За тях се организират консултации, беседи, безплатна съдебна защита по Закона за защита от домашното насилие.

Повече от 150 извършители на домашно насилие ползват услугите на специалистите от Консултативния център по проблемите на домашното насилие и участват в специализирана програма по ЗЗДН. Те са системно насочвани от Районен съд – Разград и Районен съд – Исперих с влязло в сила решение по Закона за защита от домашното насилие. Увеличава се броя и на доброволно заявилите се за участие, отчита се повишен брой на клиенти и от големите общини Разград и Исперих, както и община Лозница, където през последните години се забелязва увеличение на случаите на домашно насилие и заведените съдебни дела за защита в районния съд по местоживеене.

Реалните резултати при оказана помощ и подкрепа на пострадали и извършители и на домашно насилие показват ефективната работа и са плод на партньорството и съвместните усилия, в които се крие най-важният ключ към успеха на пионерското дело.

Пожелавам на всички от сърце още по-голям ентусиазъм и доверие в партньорството да продължава сътрудничеството и занапред към следващата декада по пътя към зрелостта на Местния механизъм, за постигане на още по-висок професионализъм в превенцията и защитата от домашно насилие. Най-важната награда за усилията са да береш резултатите от труда, а когато той е съвместен – радостта и удовлетворението са десетократни.

Желая от все сърце вълшебствата на Рождеството да озаряват душите, да сочат пътя и подкрепят делата на всички, а Новата 2022 година да донесе здраве и избавление, справяне с кризите и нови хоризонти за развитие!

С дълбока признателност за усилията и благодарност за съучастието!

Професор доктор Нели Бояджиева

 

 

Проект “Чуй ме!” се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-265/17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието