Център за съзидателно правосъдие

Истински житейски истории оживяват в „Едно сърце-две лица“

Авторите д-р Георги Милков и Мила Златева споделят своя опит, осъществен през последните десетилетия. Той обхваща продължителен период, в който по инициатива на „Център за съзидателно правосъдие“ функционира Консултативен център по проблемите на домашното насилие (от 2008 г.), като иновативна социална услуга в общността в Лудогорието.

Сборникът включва описание на автентични случаи от работата на помагащите специалисти от Центъра –  социални педагози и психолози. Използвани са материали от психологическо консултиране на жертви и се проследява социалната работа по случаи на домашно насилие след приемането на ЗЗДН. Представена е цялостна методиката на партньорство между институциите за превенция и защита от домашно насилие, която е пилотирана, апробирана и доказана в период на десет години. 

Споделеният опит е ценен с изложението, което обхваща продължителен период от работата на екипа от специалисти в Консултативния център. Той е създаден от инициатива на д-р Георги Милков, като ръководител на гражданска организация за подпомагане на жертви  на домашно насилие и чрез лична професионална ангажираност на Мила Златева, психолог в Центъра.  В описанието на отделните случаи се проявяват усилията на екипа да намерят изход и да помогнат на жертвите да се избавят от тормоза, на който са подложени в домашната среда. Тази мисия се осъществявана последователно и целенасочено на високо експертно равнище и с ясна визия за ролята на гражданските организации в подобряване на услугите в  общността.

Изданието е посветено на значим проблем в полето на социалната работа и психо-социалната подкрепа на жертви на домашно насилие. То е създадено в рамките на проектна инициатива на сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“. Публикуването на сборника е ценно методическо пособие по консултиране и социална работа, което може да бъде полезно и в обучението и квалификацията на помагащи специалисти.

проф. д-р Нели Бояджиева, СУ „Свети Климент Охридски“, Катедра „Социална педагогика и социално дело“