Център за съзидателно правосъдие

Национално измерение по защитата от домашно насилие

Последователната дейност на Центъра за съзидателно правосъдие в Разград по превенция и защита от домашно насилие получи национално измерение. Висока оценка е включването на  четири конкретни предложения на активната организация от Лудогорието в Националната програма за 2023, приета от Министерски съвет на Република България (Решение №282/12.04.2023г.). В Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2023 г. са посочени дейностите, които следва да се реализират през годината, отговорните органи, източниците на финансиране, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. 

Дейност „Разширяване и укрепване на Местен механизъм за прилагане на Закон за защита от домашно насилие в област Разград, подписан през 2011г.“ е включена в раздела за институционални и организационни мерки.

В раздела за превантивни мерки е дейност „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез разширяване обхвата на Програма за превенция на домашното насилие в учебни заведения в малките и отдалечени населени места на област Разград (одобрена със заповед на областния управител през 2017 г.).“

Консултативната дейност е в раздела за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие/работа с извършителите – поддържане на „Гореща телефонна линия с номер 0898552688“ за пострадали от насилие хора, вкл. домашно насилие. Предоставяне на услуги в Консултативен център по проблемите на домашното насилие за подкрепа на жертви на домашно насилие и извършители за справяне с насилието и агресията, както и допълнително чрез използването на всички възможни други дистанционни комуникационни линии.

Продължава изследователската работа на новия социален феномен, която е включена в раздел за контрол и оценка. Планирано е изследване на случаите на домашно насилие в България на база на информация за 7 различни показатели от дейността на компетентните институции по прилагане на ЗЗДН.

Център за съзидателно правосъдие създаде модел на междуинституционално сътрудничество за превенция на домашното насилие. Учреден е Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН; 2016г.), като продължение на Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област Разград (2011г.). Създаден е Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград (2008г.). Организират се мобилни приемни на специалисти от Центъра в малки населени места, отдалечени от областния център. Разработена е Програма за превенция на домашното насилие в област Разград, одобрена от областния управител (2017г.).

Над 1200 потърпевши от домашно насилие са потърсили помощ в Консултативния център по проблемите на домашното насилие и са предоставени над 6500 консултации (2005-2022). В районните съдилища в градовете Разград, Исперих, Кубрат, Карлово, София са заведени повече от 500 съдебни дела по Закона за защита от домашното насилие с помощта на Консултативния център, като в над 85% от случаите магистратите постановяват мерки за защита на пострадалите.