Център за съзидателно правосъдие

Защо в ИСПЕРИХ има много прекратени обществени поръчки?

Няколко тенденции могат да бъдат откроени: Реално състезание има само в ¼ от проведените процедури. Близо половината от обществените поръчки са прекратени поради отстраняване на всички участници. Задълбочава се тенденцията на намаляване на участници, проявяващи интерес към участие в процедури по ЗОП с възложител кметът на Община Исперих. Предсказуемост и липса на реална конкурентна среда и състезание между участниците при процедурите на най-висока стойност.

Гражданското наблюдение в Община Исперих констатира 29 на обществените поръчки през наблюдавания период. Прави впечатление големия брой на прекратените процедури – общо 13 на брой (45%) от наблюдаваните. Причините за прекратяването са: при 3 процедури – поради липса на кандидати; при 7- поради отстраняване и недопускане на всички участващи кандидати до класиране; при 2 – поради отказ на спечелилия кандидат, да подпише договор с възложителя; при 1- поради допусната грешка от възложителя в документацията за участие.  От останалите 16 процедури, при 5 е имало само по един кандидат, при 2 комисията по избора допуска до класиране само по един кандидат, и при 7 процедури до реално състезание достигат повече от един кандидат.

Масовото отстраняване на кандидати, включително и с цената на прекратяване на обществените поръчки, създава впечатление, че се подготвят предварително „подходящи“ условия за появата на „любим“ кандидат.  В позицията на фаворит за пътните ремонти се явява известна Разградска фирма, желана и в други общини.

  1. Реално състезание има само в ¼ от проведените процедури.

Конкуренция между участници в обществените поръчки има едва в 7 от общо 29 поръчки (24% от всички обявени) на най-висока стойност (над 90 000 лева): при 3 поръчки има само по един кандидат; при 1 – няма кандидати; при 2 – комисията по избора отстранява всички кандидати; при 1 – поръчка с 5 различни обособени позиции, при общо 5 кандидати, накрая един и същ кандидат печели всичките 5 обособени позиции.  

  1. Изключително голям брой на прекратени процедури – 45% от наблюдаваните. Ако в предходните наблюдавани периоди преобладаващата част от прекратените процедури са поради липса на кандидати, в настоящия период преобладаващата част са поради отстраняване на всички участници от комисията по избора (7 процедури).
  2. Задълбочаване на тенденцията на намаляване на участници, проявяващи интерес към участие в процедури по ЗОП с възложител кметът на Община Исперих.
  3. Предсказуемост и липса на реална конкурентна среда и състезание между участниците при процедурите на най-висока стойност.

Процедура „Доставка на един брой нов специализиран камион за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци оборудван с гребло за нуждите на община Исперих“ е открита на 18.03.2021г.  Прогнозната стойност е 200 000 лева без ДДС. Оферта за участие подава едни кандидат „Булавто“ АД, ЕИК: 813027681 с ценово предложение от 187 733 лева, с който е сключен договор за доставка.

Процедура „Текущ ремонт на тротоари, улици и общински пътища на територията на община Исперих“ по обособени позиции“ е открита на 13.05.2021г. Прогнозната стойност е 668 391.67 лева без ДДС.  Процедурата съдържа четири обособени позиции: Обособена позиция №1: Текущ ремонт на тротоари и улици в град Исперих; обособена позиция №2: Текущ ремонт на общински път, отбивка за Автоспирка и улица на територията на община Исперих;

Обособена позиция №3: Текущ ремонт на улици по населените места на територията на община Исперих;

Обособена позиция №4: Текущ ремонт на улица и възстановяване на банкети на територията на община Исперих.                                                                                          

Подава оферти за участие само един кандидат по четирите позиции – „Път консулт“   ООД, който е обявен за спечелил процедурите по обособени позиции 1, 2 и 3 и са  сключени договори за изпълнение. По отношение на обособена позиция 4 кандидатът  е отстранен от участие и недопуснат до класиране с мотиви:При извършване на проверка за числови и аритметични грешки, комисията е установила следното: В КСС за Подобект 2: Възстановяване на банкети на път RAZ 3046 / III – 2305 / Исперих – Вазово / RAZ1040,  участникът неправилно е изчислил общата стойност за СРР на подобекта, което води до грешно ценово предложение за обособената позиция. При сборуване на предложените общи цени за съответните дейности без ДДС комисията получи сума от 16 956,72 лв.без ДДС, а участникът е попълнил сума в размер на 16 619,72 лв. без ДДС“. По отношение на обособена позиция №4 процедурата е прекратена с решение на възложителя от 07.07.2021г.

Процедурата „Текущ ремонт на улица „Александър Стамболийски“, с. Вазово и възстановяване на банкети на път RAZ 3046 /III – 2305/ Исперих – Вазово /RAZ1040/“ е открита на 14.07.2021г. Прогнозната стойност е 33 333.34 лева без ДДС. Оферта подава един участник – „Път консулт“ ООД с ценово предложение 33317.68 лева. Комисията по избора отстранява единствения кандидат на основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, като участникът не е представил Количествено стойностна сметка (КСС) за начина на образуване на предложената от него цена.  С решение от 02.09.2021г. на възложителя, процедурата е прекратена. На същата дата 02.09.2021г. процедурата отново е обявена. Оферта подава един участник – „Път консулт“ ООД с ценово предложение 33 317.68 лева, с който е сключен договор за изпълнение.

Процедурата Текущи ремонти на сгради общинска собственост на територията на община Исперих“ по обособени позиции“ е открита на 15.07.2021г. Прогнозната стойност е 94 583.34 лева без ДДС. Процедурата обхваща три обособени позиции:

Обособена позиция №1: Текущ ремонт на Покрив и Изграждане на гараж в „Център за настаняване от семеен тип“, гр. Исперих“

Обособена позиция №2: Текущ ремонт на покриви на Кметство с. Подайва и Здравна служба с. Китанчево“

Обособена позиция №3: Текущи ремонти на Здравна служба с. Лудогорци и 12 бр. Приемни помещения на служители на МВР в населените места на Община Исперих“

Оферти за участие подават две дружества за всяка една от обособените позиции- „Ник строй 2000“ ЕООД и „Аспид-81“ ЕООД. Комисията по избора отстранява и двете дружества по всяка една от трите обособени позиции с мотиви за несъответствия между техническите предложения за изпълнения и техническите задания на възложителя. С решение от 26.08.2021г. на възложителя процедурата е прекратена.

На 27.08.2021г. процедурата отново е обявена. В установения срок оферти за участие подават: По ОП№1: „Аспид-81“ ЕООД; По ОП №2: „НИК СТРОЙ 2000“ ЕООД, Аспид-81“ ЕООД и „Илкин“ ЕООД; По ОП№3 „Аспид-81“ ЕООД

Комисията по избора отстранява от участие по ОП№2 кандидатите „НИК СТРОЙ 2000“ ЕООД и „Илкин“ ЕООД. „Аспид-81“ ЕООД е допуснат до класиране за всяка една от обособените позиции и е класиран на първо място, без наличие на други участници в класирането. Със спечелилият участник са сключени три договора за изпълнение.

Процедурата „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на община Исперих“ по обособени позиции е открита на 26.07.2021г. Прогнозната стойност е 69 900 лева без ДДС. По всяка една от петте обособени позиции (ОП)  в процедурата кандидатстват:  ОП №1 „Сали Али транс“ ЕООД; ОП№2 „Реджо тур 85“ЕООД; ОП№3 „Сали Али транс“ ЕООД; ОП№ 4 Ибрям Мустафа Рамадан и „Реджо тур 85“ЕООД; ОП №5 „Реджо тур 85“ЕООД. Комисията по избора отстранява от участие кандидат  „Реджо тур 85“ЕООД. Останалите кандидати са допуснати и класирани на първо място по обособените позиции.

Независимо, че по всяка една позиция (ОП) има обявен победител, всеки един от победителите по петте обособени позиции отказва да подпише с възложителя договор за изпълнение. Поради направените откази процедурата е прекратена на 03.12.2021г.

Същата процедура отново е открита на 22.12.2021г. Оферти са подадени от: По ОП1 няма кандидати; По ОП2 – „Реджо тур 85“ ЕООД; По ОП3 – „Сали Али транс“ ЕООД; По ОП4 –физическо лице Ибрям Мустафа Рамадан; По ОП5 – „Реджо тур 85“ ЕООД. За разлика от предходното провеждане на процедурата, при повторното обявяване има само по един кандидат за обособена позиция, с изключение на ОП1, където няма кандидат. С кандидатите са сключени договори, като по отношение на ОП1 процедурата е прекратена. Прави впечатление, че на местната власт може би не се нравят процедури, където има повече от един кандидат.

Процедурата „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на община Исперих“ е открита на 28.09.2021г. Прогнозната стойност е 69 900 лева без ДДС. Оферта подава един кандидат – „Грийн иновейшън“ ООД, гр. София,  ЕИК: 204018802 с предложение от 69 800 лева. Сключен е договор за доставка.

Процедурата „Избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Исперих за 2022г.“ е открита на 16.11.2021г. Прогнозната стойност е 117 000 лева без ДДС. Оферта подава един кандидат- „Път консулт“ ООД, с който е сключен договор за изпълнение. 

 

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.