Център за съзидателно правосъдие

Защо са отстранени 62% от всички кандидати в обществени поръчки в община Кубрат?

Можеше ли Община Кубрат да заплати 38 880 лева или с 11 000 лева по-малко, ако бяха избрани кандидатите с най-ниска оферта?

„Граждански наблюдател в Разград“ продължава да публикува междинни резултати. Ключови процедури са прекратени в община Кубрат заради пропуски в техническото задание и техническа грешка в документацията. Независимо от наблюдавания известен напредък в община Кубрат, близо 2/3 от всички кандидати са отстранени от участие в обществени поръчки. Реално състезание има само в една трета (5бр.) от приключилите процедури от 15 проведени и приключили обществени поръчки с възложител Община Кубрат.

Фактите говорят:

В периода са наблюдавани общо 20 обществени поръчки с възложител кмета на Община Кубрат. От обявените 20 процедури, 5 са прекратени, три поради грешка в документацията, допусната от възложителя е 2 – поради липса на кандидати. От останалите 15 процедури в 3 е имало само по един кандидат за участие. В останалите 12 ОП е имало повече от един кандидат за участие. От тези 12 обществени поръчки в 5 до класиране комисията по избора допуска повече от един участник. В 7 обществени поръчки комисията по избора отстранява повечето кандидати и допуска до участие в класиране само 1 участник. В посочените 7 на обществени поръчки кандидатите са общо 18 на брой (средно 2.57  кандидата). От 18 кандидати, комисията по избора отстранява общо 11 кандидати (общо 62% от всички кандидати, близо 2/3 от всички кандидати).    

Изводи и наблюдения:

  1. Продължава да се задълбочава установената в предходния доклад а тенденцията на масово отстраняване на кандидати от комисията по избора от участие в класиране. В тези процедури обикновено до класиране се допуска само един кандидат, което обезсмисля СВОБОДНАТА КОНКУРЕНЦИЯ, като основен принцип на ЗОП.
  2. Комисията по избора не допуска до класиране и отстранява от участие близо 2/3 от всички кандидати.
  3. От проведени 17 обществени поръчки само при 2 няма участници. Наблюдава се тенденция за намаляване на броя на поръчки без състезание.
  4. От 15 проведени и приключили процедури по ЗОП с възложител Община Кубрат, реално състезание има само в една трета (5бр.) от приключилите процедури.
  5. В 3 поръчки на най-висока стойност (158 000лв., 128 000лв. и 76 118лв.) от общо проведени 15 процедури, в класирането участва само по един кандидат – не съществува конкуренция и реално състезание.

Процедурата „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, технически паспорт, енергийно обследване, технически проект и упражняване на авторски надзор във връзка с въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска градина „Пролет“ с. Севар, община Кубрат, по обособени позиции“ е открита на 51 500 лева без ДДС. По обособена позиция №1 кандидатстват: „Диамант БГ“ ЕООД с предложена цена 17 060 лева; „Енерджи Билдинг“ ЕООД с предложена цена 14 000 лева; „ВИП Проект БГ“ ЕООД с предложена цена 9 880 лева. По обособена позиция №2 кандидатстват: „АР СИ Дизайн“ ЕООД с предложена цена 33 360 лева; „Енерджидизайн“ ЕООД с предложена цена 29 000 лева.  По обособена позиция № 1 комисията по избора отстранява и недопуска до класиране „Енерджи Билдинг“ ЕООД и  „ВИП Проект БГ“ ЕООД,  а допуска единствено кандидат предложил най-висока цена: „Диамант БГ“ ЕООД. По обособена позиция №2 са допуснати до класиране и двамата кандидати. На първо място е класиран „АР СИ Дизайн“ ЕООД с предложена цена 33 360 лева. На второ място е класиран „Енерджидизайн“ ЕООД с предложена цена 29 000 лева. Заради методиката на оценяване, при която 50 % от тежестта на комплексната оценка се формира по критерий най-ниска цена, а 50 % от тежестта – по критерий техническо предложение и заради субективното оценяване, кандидатът предложил по-висока цена, получава по-голям брой точки и е класиран на първо място. Общо по двата договора Община Кубрат се задължава да заплати сумата от 50 420 лева. Можеше ли Община Кубрат да заплати 38 880 лева или с около 11 000 лева по-малко, ако бяха избрани кандидатите с най-ниска ценова оферта.

Процедурата „Текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени позиции“ е открита на 08.11.20021г.  Прогнозната стойност е 3 000 000 лева без ДДС. Със заповед от 03.12.2021г. процедурата е прекратена от възложителя заради пропуски в техническото задание.

Процедурата  „Преасфалтиране на учебна площадка на Професионална гимназия – гр. Кубрат” е открита на 12.11.2021г. Прогнозната стойност е 49 681.59 лева без ДДС. На 03.12.2021г. процедурата е прекратена от възложителя поради допусната техническа грешка в документацията за участие.

Процедурата „Преасфалтиране на учебна площадка на Професионална гимназия – гр. Кубрат” е открита отново на 21.12.2021г. Оферти за участие подават двама кандидати : „Ив билдинг БГ“ ЕООД, гр. Самоков, ЕИК: 205907950  и „Пътно строителство“ АД, гр. Разград,  ЕИК: 116014376. В сайта на АОП възложителя на 25.02. 2022г. в 15.12 часа публикува съобщение, че на 25.02.2022г. от 15.30 часа ще бъдат отворени ценовите оферти на кандидатите. Липсва публикация в страницата на ЕОП това да е извършено. Протокол №1 от работата на комисията по избора е съставен на 04.02.2022г. Протокол №2 е съставен на 25.02.2022г. и от съдържанието е видно, че комисията по избора не допуска и отстранява от участие кандидата „Ив билдинг БГ“ ЕООД без да се достига до отваряне на ценовата оферта на този кандидат. Всички протоколи от работата на комисията, докладът и решението на възложителя за определяне на изпълнител са публикувани в страницата на АОП на една и съща дата – 02.03.2022г., въпреки, че част от документите са съставени в различен времеви интервал. „Пътно строителство“ АД е допуснато „да се състезава със себе си“ и печели с ценова оферта от 43 774.44 лева.

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.