Център за съзидателно правосъдие

Защо една фирма печели всички пари за ремонти на пътища в Община Завет?

„Граждански наблюдател в Разград“ продължава да публикува междинни резултати. По-малко от 5 обществени поръчки са проведени в община Завет за период от 9 месеца. Прави впечатление концентрацията само в една фирма, която печели всички пари за ремонти на пътища и улици в малката община. Липса на кандидати, грешки в документацията за участие и отстраняване на участващи в процедурата кандидати са основните причини за непровеждане на обществени поръчки.

Наблюдения и изводи:

  1. През наблюдаваният период в община Завет реално са проведени 3 процедури. При две от тези три процедури е участвал само по един кандидат и има една обществена поръчка със 7 кандидат, от които комисията по избора отстранява 4 и допуска до класиране трима. Всички кандидати в обществени поръчки през наблюдавания период са общо 13, като комисията по избора отстранява половината (6 участници).
  2. Общо община Завет е провела 13 процедури, от които 5 са пазарни консултации. Може да се посочи за положителна практика провеждането на този вид процедури от Община Завет, която е единствената община на територията на Област Разград. Чрез пазарни консултации възложителят търси ориентиране в пазарната среда и получаване на информация за налични евентуални кандидати на пазара, пазарни цени, информация за стоки и услуги и тяхното качество.
  3. Голяма част от процедурите по ЗОП се прекратяват поради различни причини. От проведени 8 процедури – 5 са прекратени от възложителя,  3 поради липса на кандидати, 1 – поради допусната грешка в документацията за участие и 1 – поради отстраняване на двамата участващи в процедурата кандидати.
  4. Само един кандидат („Път консулт“ ООД гр.Разград) печели всички 3 обществени поръчки за ремонтни и възстановителни дейности на пътища, зимно поддържане, текущи ремонти на улични мрежи в община Завет.
  5. Наблюдава се слаба активност по отношение на провеждане на обществени поръчки с възложител кмета на Община Завет.

Процедурата „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово“ е открита на 29.04.2021г. Прогнозната стойност е 64 014 лева без ДДС. Оферти за участие подават 7 дружества: 1.“Транс Ко“ ЕООД, ЕИК: 131230324; 2. „АБ-Терм“ ООД, ЕИК: 109569979; 3. „Смарт Бизнес къмпани“ ЕООД, ЕИК: 201741844; 4. „Робуста“ ООД, ЕИК: 115147155; 5. „БИС“ ООД, ЕИК: 102904211; 6. „ВЕРА-94“ ЕООД, ЕИК: 831242162  и 7. „ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК: 103910835. Комисията по избора отстранява от участие 4 кандидати, като до класиране са допуснати 3 участници. Класирането е съгласно критерий „най-ниска предложена цена“. Класирането е, както следва: 1 място – „Смарт Бизнес къмпани“ ЕООД с предложена цена 49 963.92 лева. 2 място – „БИС“ ООД с предложена цена 55 885 лева. 3 място – „Транс Ко“ ЕООД, с предложена цена 62 919.92 лева.  С класираният на първо място участник „Смарт Бизнес къмпани“ ЕООД е сключен договор за изпълнение.

Процедурата „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистване на улици в населени места на територията на Община Завет през експлоатационни сезони 2021/2022 г., 2022/2023 г., 2023/2024 г. по осем обособени позиции“ е открита на 21.05.2021г. Прогнозната стойност е 345 460 лева без ДДС. По всички 8 обособени позиции кандидатства само един кандидат „Път консулт“ ООД гр.Разград, ЕИК: 116044896, с който са сключени осем договора за изпълнение.

Процедурата „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Комбинирана спортна площадка за спортни и културни дейности“ в УПИ I – за Читалище, кв. 26, с. Веселец, община Завет“ е открита на 15.07.2021г. Прогнозната стойност е 113 303.71 лева без ДДС. До крайният срок за подаване на оферти – 05.08.2021г. не е подадена нито една оферта. Процедурата е прекратена на 17.08.2021г. поради липса на кандидати. Процедурата отново е обявена на 22.12.2021г. при същите условия.  Срокът за подаване на оферти е 04.02.2022г. В обявения срок не е подадена нито една оферта и процедурата е прекратена с решение на възложителя от 22.02.2022г.

Процедурата „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Подобряване на визията и функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“ е открита на 04.08.2021г. Прогнозната стойност е 97 789.59 лева без ДДС.  Оферти за участие в процедурата подават двама участници: „Валтекс нетуъркс“ ЕООД, ЕИК: 204197807 и „САВ-РАЗГРАД“ ООД, ЕИК: 200425047.  Комисията по избора отстранява и недопуска до класиране и двамата кандидати, първия на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, а втория на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП. Възложителят прекратява процедурата на 26.10.2021г. поради липса на допуснати до класиране участници. Процедурата е открита повторно на 19.11.2021г. при същите условия. Прогнозната стойност е без промяна (97 785.59 лева без ДДС). Процедурата отново е прекратена от възложителя на 06.01.2022г. поради липса на подадени оферти за участие.

Процедурата пазарна консултация „Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет“ е открита на 04.10.2021г.  Оферта подава само един участник – „САВ–Разград“ ООД в размер на 298 802.72 лева. С решение на възложителя посочената в офертата цена е определена за прогнозна стойност. Десет дни по-късно процедурата е обявена официално с Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улична мрежа в с. Брестовене и с. Острово“; Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Завет с. Веселец и с. Сушево“ е открита на 15.10.2021г.  Прогнозната стойност е 298 802.72 лева без ДДС. Процедурата е прекратена от възложителя поради несъответствия в изготвената от възложителя документация за кандидатстване. Решението за прекратената процедура поради открити несъответствия отваря повече въпроси за липсата или не на (предварително) известни изпълнители на процедурата. Друг възможен въпрос е готовността на възложителя реално да възложи поръчката по ЗОП и да бъде изпълнена в срок.

През месец ноември 2021г. кметът на община Завет обявява две поръчки за рехабилитация и ремонт на улици в три населени места. Процедурата „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 4: Улици в с. Иван Шишманово, 4.3: ул. „Беласица“ от ОК 8 до ОК 61“ е открита на 01.11.2021г. Прогнозната стойност е 89 006.07 лева без ДДС. Оферта за участие подава един кандидат „Път консулт“ ООД гр.Разград, ЕИК: 116044896, с който е сключен договор за изпълнение. За ремонт на улиците в две съседни села е открита на 25.11.2021г. процедурата „Текущ ремонт на улична мрежа в с. Брестовене и с. Острово, община Завет“. Прогнозната стойност е 84 146 лева без ДДС.  Оферта за участие подава „Път консулт“ ООД гр.Разград, ЕИК: 116044896, с който е сключен договор за изпълнение. 

 

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.