Център за съзидателно правосъдие

Заплатите на зам.-кметовете на Разград отново влязоха в съда

Заплатите на заместник-кметовете на Разград и на секретаря на Общината отново станаха предмет на съдебен спор, след като изпълнителният директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков заведе второ дело заради отказан достъп до тази информация.

Данни за възнагражденията на Добрин Добрев, Полина Иванова, Мирослав Грънчаров, Милена Орешкова и секретаря Нели Добрева той поиска още през септември миналата година. Последва обаче частичен отказ с мотив, че исканата информация е служебна, че предоставянето й би довела до разкриване на лични данни и други подобни. Заплатите на четиримата заместник-кметове и секретаря се оказаха донякъде тайна. Милков получи справка за това колко общо са получили петимата за целия поискан период – 124 879.17 лева, както и колко общо са стрували на бюджета на месец. Недоволен от това той заведе дело пред Административния съд, който през декември реши, че кметът Денчо Бояджиев ще трябва да се произнесе отново по заявлението на Милков.

Тогава магистратите приеха, че оспореното кметско решение за предоставяне на обществена информация е постановено в нарушение на процесуалните правила. Бил длъжен да поиска изричното писмено съгласие на заместниците си и секретаря за предоставяне на въпросните данни, тъй като ги засягат пряко, а при изричен отказ от тях – да извърши преценка дали е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на Закона за достъп до обществена информация и ако има такъв – да я предостави.

Съгласие обаче било поискано само от секретаря на Общината и то неправилно, за това и съдиите прецениха, че кметът трябва да се произнесе отново по заявлението.

В средата на януари тази година обаче Георги Милков получил нов отказ от предоставяне на достъп до обществена информация. Да, кметът Денчо Бояджиев спазил указанията и поискал изричното писмено съгласие на на заместниците си Добрев, Грънчаров и Иванова, както и на бившия заместник- кмет Орешкова. Първите трима обаче изразили несъгласие за предоставяне на поисканите данни. Орешкова не ангажирала становище, но по-късно като заинтересовано лице декларирала пред съда, че счита доходите си за публични и не е необходимо допълнително да дава достъп до тях.

С решението си от 15 януари тази година Денчо Бояджиев отказал достъп до поисканата информация по съображения, че тя попада в определението за лични данни и липсва съгласие за предоставянето им, а не са налице хипотезите на надделяващ обществен интерес.

Това дало основание на Георги Милков да заведе второ дело с искане отказът да бъде отменен и да бъдат предоставени исканите данни.

След като се е запознал с материалите по делото състав на Административен съд – Разград отново се е произнесъл в полза на изпълнителния директор на Центъра за съзидателно правосъдие.

Според магистратите отказът противоречи на материално-правните разпоредби на специалния закон.

„Тази информация е обществена по смисъла на чл. 2 Закона за достъп до обществена информация, тъй като е свързана с обществения живот в Община Разград и дава възможност на гражданите да си съставят мнение относно действителното отработено време от зам.-кметовете и секретаря на общината, и относно изразходването на общинските средства за техните възнаграждения“, пише съдът. В решението си посочва, че кметът неправилно е счел, че тя представлява лични данни, тъй като размерът на заплатите на тези служители не се ползва от закрилата на Закона за защита на личните данни.

Лица, заемащи висши публични длъжности, в това число и зам.-кметовете декларират доходите и имуществото си и трудовите им възнаграждения са обществена информация. След като законодателят ги е задължил да обявяват техния размер към 31 декември на всяка предходна календарна година, няма основание кметът на общината да откаже предоставяне на информация за част от тези доходи, получени през посочения в заявлението период, пише съдът. Посочва и че след като Милена Орешкова не е изразила изрично писмено несъгласие е следвало да се предоставят данни за получените от нея заплати.

Надделяващ обществен интерес е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по Закона за достъп до обществена информация, подчертава се още в съдебния акт.

На тези основания решението за отказ от предоставяне на исканите данни е отменено, а преписката е върната на кмета за ново произнасяне при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

Направените от Милков разноски по делото от 510 лева остават за сметка на Общината.

Решението на Административен съд – Разград е окончателно.

Мила КЮЛЮМОВА, Екип 7