Център за съзидателно правосъдие

КАКВО РАБОТЯТ 4 ЗАМЕСТНИК-КМЕТА В РАЗГРАД?

Или как приключи сагата със заплатите на Разградските управници? [1]

Номинирам Община Разград за антинаграда „Вързан ключ“ за най-абсурдно и смешно решение по ЗДОИ.

Какво работят нашите управници в Разград? Неясна ли е информацията за заплатите на заместниците на кмета на Разград? Колко плащаме гражданите за 30 дни работа на всеки един от 4-те заместник-кметове на Разград?

Отговори на тези въпроси потърси сдружение „Център за съзидателно правосъдие“.

Защо една сравнително неголяма община като Разград има 4 заместник-кмета?

Община Разград е единственият областен център в България, където управлява коалиция между социалисти и консерватори. След местните избори през 2019 г. в Лудогорието се съюзиха партията на бившите комунисти и демократите. Властта беше поделена с подкрепа в Общински съвет Разград, където 6 общински съветници на десните сили гласуват дружно с 6 съветници от БСП, която партия подкрепя кмета Денчо Бояджиев. Ляво-дясната коалиция беше скрепена с подялба на 4 места за заместник-кмет на Община Разград.

Каква обществена информация е потърсена от кмета на Разград?

Със заявление вх. № 74-00-213/11.09.2020г. сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ поиска от Община Разград обществена информация за дейността на четиримата заместник-кметове и секретаря на Община Разград от началото на мандата през месец ноември 2019г. до момента:

1. Изплатени работни дни общо – брой;

2 Начислена сума за възнаграждения – общо и по месеци.

Кметът се произнесе с Решение за отказ да се предостави обществена информация. С решение за предоставяне на частичен достъп до обществена информация № ЗДОИ-29 от 05.10.2020 г. е отказан достъп до информацията по т. 1 и т. 2 от заявлението. Отказът е бил предмет на съдебен контрол по адм. дело № 189/2020 г. по описа на Административен съд – Разград и е отменен като незаконосъобразен с влязло в сила Решение № 135 от 15.12.2020 г., а преписката е върната на кмета на Разград за ново произнасяне. В изпълнение на дадените от съда указания административният орган е поискал изричното писмено съгласие на заместник-кметовете Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров и Полина Иванова, както и на бившия заместник-кмет Милена Орешкова. Секретарят на Община Разград Нели Добрева е депозирала несъгласието си при предходно разглеждане на заявлението. Заместник-кметовете Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров и Полина Иванова са изразили писменото си несъгласие за предоставяне на поисканата информация. Бившият заместник-кмет Милена Орешкова не е ангажирала становище по заявлението в предоставения й 3-дневен срок. В съдебно заседание заинтересованото лице Милена Орешкова счита, че доходите й са публични и не е необходимо допълнително да се дава достъп до тях.

Тримата заместник-кметове, като заинтересованите лица, не прилагат становище по жалбата.

Защо Административен съд – Разград крие имената на заместник-кметовете?

Заслужава да се отбележи специалното внимание на Административен съд – Разград, което осигурява комфорт на 5 публични служители в Община Разград. Независимо от особения статут и липса на защита, имената на 4 заместник-кмета и секретаря на Община Разград са изписани с инициали във всички съдебни решения, което е неправилно. Престараването на Административния съд в Разград е злоупотреба и институционална форма на скриване на истината с цел защита на местните управници. Това е в противоречие на Решение № 4 от 26.03.2012 г. по конституционно дело № 14/ 2012 г. на Конституционния съд, в което е прието, че защитата на лични данни на лицата, заемащи публични длъжности, е много по-занижена в сравнение със защитата, от която се ползват останалите граждани.

Законодателят е приел, че информацията за доходите, получавани от лица, заемащи висши публични длъжности е свързана с превенция на корупцията, прозрачност и отчетност при упражняване на тяхната дейност и в специалния Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) е регламентирал задължението да подават декларации за своето имотно и финансово състояние, в това число и за получените доходи.

Защо разградските управници не искат да обявят заплатите си?

Заслужава да се посочи един от мотивите за отказ да се предостави исканата информация от кмета Денчо Бояджиев. Според него „…се цели нарушаване правото на личен живот на лицата, за които се отнасят данните и манипулиране на общественото мнение…“[2] Градоначалникът на Разград смята, че заплатите на неговите заместници трябва да бъдат дълбоко пазена тайна. Според Денчо Бояджиев хората нямат право да разберат защо са гласували за Мирослав Грънчаров да бъде кмет от средите на демократичните партии, пък след изборите той е станал заместник-кмет на своя опонент от БСП.

Каква е цената на управлението?

Абсурдни и смешни са мотивите на тримата заместници на кмета на Разград, с които отказват да дадат съгласие да бъдат обявени техните възнаграждения. Добрин Добрев и Полина Иванова отказват с идентични мотиви, че поисканата информация е „неясна и заблуждаваща“, „тъй като искането е лишено от конкретика.“ Заместник-кметът Полина Иванова, която отговаря за бюджета и финансите, смята, че „въпросите не са зададени коректно, а целящи информацията получена от тях да се използва за манипулиране на общественото мнение“[3]. Според заместник-кмета Добрин Добрев „искането за достъп въвежда основателни съмнения, че се цели същата да бъде използвана за манипулиране на общественото мнение.“ [4] Мирослав Грънчаров изразява „несъгласие“ да се предостави исканата информация. [5]

Как завърши сагата със заплатите на заместник-кметовете?

Предоставена беше информация за основните възнаграждения на заместник-кметовете и секретаря на Община Разград, а именно: Добрин Добрев получава най-високо възнаграждение от 2750лв., следва Полина Иванова с 2700лв, Мирослав Грънчаров е на трето място с 2550лв. и накрая е Милена Орешкова с 2400лв. Секретарят на Община Разград Нели Добрева се разписва срещу 2117лв. основна заплата на месец. [6]

Административен съд – Разград прие, че „Допълнителните елементи от възнаграждението, както и начисляваните обезщетения обаче са пряко свързани с личността на физическото лице – техен получател и съставляват защитени лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗДОИ и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, поради което не следва да се предоставят по реда на ЗДОИ (по арг. на чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ). В този смисъл са и мотивите към съдебното Решение № 27/18.03.2021г. по адм. дело № 33/2021г. на Административен съд-Разград, с което административният орган изцяло се е съобразил при постановяване на своя акт.“ [7]

Административният съд прие тезата на кмета на Разград, че други добавки към заплатата и ползваните дни отпуск от неговите заместници са лични данни, които се ползват с особена защита. Намираме това решение за странно и ненамиращо oпора в правната материя. [8]

Хората в Лудогорието скоро няма да научат истината каква заплата получават техните управници…благодарение на Административен съд Разград.

____

[1] Решение за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация – № ЗДОИ-02/15.01.2021г.

[2] Решение за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация № ЗДОИ-02/15.01.2021г.

[3] Писмо изх.№ 99-09-9/04.01.2021г.

[4] Писмо изх.№ 99-09-10/05.10.2021г.

[5] Писмо вх. № 99-09-393/29.12.2020г.

[6] Справка по Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 74-00-213/11.09.2020г., изготвена на 13.04.2021г.

[7] Решение № 95/05.07.2021г., адм.д. № 114/2021г.

[8] Решение № 135/15.12.2020г., адм.д. № 189/2021г.