Център за съзидателно правосъдие

Увеличаването на такса смет в Разград е против интересите на хората и бизнеса

Изразявам категорично несъгласие с предложението такса „битови отпадъци“ да се определя на основа на данъчната оценка, защото на практика се превръща в данък. Подобно становище е изразил през 2012г. Константин Пенчев, омбудсман на Република България.

Като жител на община Разград, съм заинтересовано лице в обявената обществена консултация. Бил съм бил инициатор на две съдебни процедури по проверка на законността на решения на Общински съвет Разград при определяне на такса „битови отпадъци“ (адм.д.26/2012г. и адм.д.27/2013г.).

С депозираната докладна записка се предлага такса смет за 2021 г. да се „…определя според количеството отпадък измерен с вместимостта и броя на използваните съдове за битови отпадъци. При неподаване на декларации по смисъла на чл.16б, ал.2 от Наредба № 14 на Общински съвет Разград, се създава обективна невъзможност да се определи количеството отпадък, поради което предложението е таксата да се определя пропорционално на предполагаемия обем на отпадъците на база основа, която съдържа елементи свързани с площа на имота собственост на причинителя на отпадъка, а именно данъчната оценка.“

Представеният „Анализ по чл.11, ал.2 от Наредба № 14 на ОбС Разград относно разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на територията на населените места в Община Разград“ поражда у мен сериозни притеснения относно достоверността на данните и липса на аргументи как и защо са определени сумите за всяко едно населено място, като липсват обективни критерии за съпоставка по брой население (жители по постоянен и настоящ адрес), големина на населеното място, отдалеченост от град Разград, брой съдове за отпадъци, поредност на събиране на отпадъците и други.

Поставям под съмнение планираните разходи за 2021г., именно

5. Плащане на отчисления по реда на ЗУО в размер на 85,86 лв. за тон депониран отпадък, при планиран годишен обем 27 897 тона. 2 395 236 лв. 

За две десетилетия населението на община Разград е намаляло с около една трета (30%) и сега кметът Бояджиев иска да ни убеди, че боклуците се увеличават?

Кой генерира 28 тона боклук г-н Бояджиев, след като хората живеят в Западна Европа?

Нима изпращат по Еконт торби с боклук или кашони по влака депозират в Разград?

9. Разходи за поддържане чистотата на паркове, градини, алеи и други озеленени територии, изпълнявани от ОП „Паркстрой“. 255 000 лв.

Разград е затънал в тонове гниещи листа …

Защо трябва да се храни една неефективна общинска структура, като Паркстрой?

В анализа на кмета не са посочени причини за липсата на събираемост от ползвателите на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване от всяко населено място. Например защо село Гецово, което има 1000 жители по-малко от село Стражец не е събрало 78000лв., за сравнение – в Стражец имат да събират доста по-малко 29000лв.

Кметският анализ мълчи и за други явни диспропорции. Например в село Гецово има 164 контейнера – при 89 броя от същите съдове в село Стражец. А в село Гецово не могат да си плащат за услугите по чистотата, но живеят 1000 човека по-малко хора от село Стражец.

Защо г-н Бояджиев, ако сте (наистина) опитен администратор, не успяхте на 11 година от управлението си, да промените лошата тенденция?

Една четвърт (25%) от дължимата сума, според кмета Бояджиев, не е събрана от жителите на община Разград. Най-голяма е разликата в общинския център Разград, където не е събрана близо една пета от дължимата сума (17%).

ЗАЩО? Липсва анализ и посочени поне две причини.

В град Разград данъчната основа е символична на фона на останалите села… само 3,30 промила трябва да плащат разградчани. Жителите на общинския център плащат 5 пъти по-евтино „такса смет“ от хората в селата Недоклан, Топчии и Радинград.

Нормалната финансова логика означава при ниски ставки – да има висока събираемост. Но това не е така в Разград?

Липсва и една дума в анализа на Кмета Бояджиев защо ставката за боклуците в Разград е най-ниска и същевременно има най-висока несъбрана сума – близо 1 млн.лв.

Защо господин Кмете не мобилизирате набъбналата администрация да работи и да събира дължимите суми?

Защо не обявите публично неизрядните платци?

Кои граждани и фирми не са издължили налога за боклук?

Означава ли, че предложението да се повишат парите за боклук за 2021г. цели да прикрие, г-н Бояджиев, управленския провал да не съберете необходимите пари?

В допълнение бих добавил липсата на доклад от Сметната палата, която е независим орган за контрол на бюджетните разходи в Република България.

В тази връзка категорично възразявам срещу приемане на въпросния неточен анализ, докато не се получат отговори на поставените въпроси.

Нормата на натрупване на битов отпадък на един жител годишно може да бъде изчислена, е видно от заключението на вещото лице по адм.дело 27/2013г. Според съдебният експерт определянето на количеството на битовите отпадъци, генерирани от отделен жилищен /без етажната собственост/ съответно нежилищен имот при предварително ежегодно деклариране от страна на собственика на имота и последващо договаряне с общината на типа на съдовете за битови отпадъци, техния брой и кратност на обслужване, е напълно възможно.

Вещото лице определя също, че за еднофамилни и двуфамилни жилища, както и за селските имоти и имоти на бизнеса, е реално възможно измерването на количеството генериран отпадък от отделно домакинство или отделните собственици на имота на база договорирани бройки и видове съдове и кратност на вдигане.

В община Разград има условия да се въведе система за определяне на такса „битови отпадъци“ според броя на ползвателите на недвижимите имоти, като се промени начинът на отчет на количеството битови отпадъци, е друг важен извод на експерта (адм. дело № 27/2013).

Според съдебното решение „няма пречка таксата битови отпадъци на задължени лица, които притежават  имоти в етажна собственост и за които обективно не може да се определи количеството отпадък,  размерът на ТБО, да се определя по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ – в левове на ползвател, а за собственици на имоти, които не са в етажна собственост, таксата да се определя  според количеството отпадъци, тъй като това е обективно възможно.“ (адм.д.27/2013г.)

Изразявам несъгласие с направеното предложение и настоявам, като гражданин на община Разград, да не бъде приемана докладната записка на кмета Денчо Бояджиев от Общински съвет Разград, защото противоречи на закона и е в разрез с интересите на хората и бизнеса.

Приложение: Заключение от съдебно-техническа експертиза по Административно дело №27/2013г.

26.12.2020г.

Град Разград                                                                        

                                                                                             

Георги Милков

Изпълнителен директор на Център за съзидателно правосъдие