Център за съзидателно правосъдие

Силно вярвам, че грижата за слабите, болните, онеправданите и наранените… безспорно е наша ценност

Силно вярвам, че грижата за слабите, болните, онеправданите и наранените… безспорно е наша ценност

Встъпителни думи на д-р Георги Милков, Изпълнителен директор на Център за съзидателно правосъдие, гр. Разград, заседание на Обществен съвет за социално подпомагане в община Разград, 02.06.2020г.

Какви ценности изповядваме в този динамичен момент?

Наблюдавам с интерес палитрата от ценности на нашата общност по време на криза, ограничения и социална дистанция.

Затова силно вярвам, че грижата за слабите, болните, онеправданите и наранените. безспорно е наша ценност …

Ние сме професионалисти в социалната област с широки познания за социалните процеси и обществени взаимодействие.

Нашата работа е натоварена с големи обществени очаквания да променяме динамично ежедневието, като предлагаме адекватни решения на местната власт в община Разград.

Заставам смело зад мандата на Обществения съвет за социално подпомагане в община Разград, като важен консултативен орган на местната власт в областта на социалната политика.

Разбирам моето участие в Обществения съвет, като принос за подобряване на социалната среда и на живота на уязвимите групи наши съграждани.

Да благодарим на екипа в социалните дейности, който ръководи г-жа Милена Орешкова, заместник-кмет на община Разград.

По време на сериозни ограничения и изолация се активизираха нови инициативи и социални ресурси – благотворителни акции, дистанционно консултиране, персонална подкрепа, хранителни пакети и други.

Искрено ви благодаря за активната дейност на Първа линия!

Предлагам в точка 3 на Дневния ред да включим Израз на благодарност, която да гласува Общественият съвет за социално подпомагане в община Разград към всички професионалисти в социалната сфера в община Разград.