Център за съзидателно правосъдие

Разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие е постижима цел през 2020г.

Заместник-председателите на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН) Евгени Драганов – Заместник областен управител на област Разград и д-р Георги Милков – изпълнителен директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” – град Разград и секретаря на Съвета Светлин Симеонов – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и държавна собственост” в Областна администрация Разград, заедно с кмета на село Стражец Нуридин Мехмед направиха работно посещение в сграда в община Разград, ремонтирана и пригодена за разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик. Визитата се осъществи при спазване на изискванията за безопасност и превенция на разпространението на COVID-19.

С възможностите на ремонтираната сграда преди това се запознаха професионалисти от социалната сфера в областния център на Лудогорието.  Членовете на Обществения съвет за социално подпомагане в община Разград и представители на Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – град Разград: Теосвета Лазарова – директор на Дома за възрастни хора с деменция в град Разград, Силвия Вълева – председател на фондация „Одисея”, Глория Костова – началник на Отдел „Закрила на детето” към ДСП – Разград и Силвия Иванова – юрисконсулт в Отдел „Закрила на детето” заедно направиха работна визита.

Д-р Георги Милков представи на участниците в работните посещения функционалности и възможности на сградата, както и идеен проект за предоставяне на социални услуги в нея. Той обясни, че в сградата могат да функционират две нови социални услуги, държавно-делегирана дейност – „Консултативен център по проблемите на домашното насилие” и „Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик”. Двата специализирани центъра, като социални услуги, могат да работят в интегрирана среда, да си обменят случаи и методически да си сътрудничат, като насочват жертви на домашно насилие и трафик за настаняване в Кризисния център, при необходимост. Новите социални услуги дават възможност да се усъвършенства и подобри качеството на живот на жертви и извършители на домашно насилие, чрез интегрирана подкрепа от социални услуги.

През 2019 г. е направен основен ремонт на сграда за кризисен център в община Разград, общинска собственост. Финансирането на инициативата е от фонда на Офиса за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC (254 000 долара).

 Извършен е ремонт и реконструкция на общински имот, масивна сграда за социални и здравни цели, с 3 етажа (104 кв. м. РП). Подменени и ремонтирани са всички системи (електрическа, водоснабдителна, водопроводна); монтирана е локална пречиствателна станция в двора; изграден е нов покрив; подменена е дограмата, вратите; сменени са подовите настилки; оборудвани са изцяло нови санитарни помещения на всеки един от трите етажа с тоалетна; създадени са условия за почивка на персонала; обособени са три спални помещения с баня и тоалетна всяко на трети етаж; обособена е кухня с пералня с оборудване на етаж трети.

Подобрена е вертикалната планировка около сградата, като се оформена градина с озеленяване и е монтирана беседка. Оформена е обкръжаващата среда, като е изграден нов широк тротоар пред сградата и е изградена рампа за хора с физически увреждания на западния вход.

СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ и СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ са автори на проектното предложение и наематели с 10-годишни договори на ремонтираната сграда.

Изпълнителният директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” – град Разград сподели, че с реализирането на проекта е осъществена най-голямата частна инвестиция в социалния сектор в община Разград, в резултат на дейността на сдружението за 2019 г. Според него в община Разград има доказана необходимост от работеща социална инфраструктура за превенция на домашното насилие.

Реализирането на проекта е в изпълнение на една от основните цели в Плана за дейността на ОСПДН през последните години – разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в област Разград.

Заместник областният управител Евгени Драганов изрази мнение, че реализираният проект е един от най-големите успехи в изпълнението на Плана за действие на ОСПДН и е в резултат на дългогодишната последователна работа и добра координация на отговорните институции и организации в сферата на превенцията на домашното насилие и прилагането на Закона за защита от домашното насилие в област Разград. Той изказа благодарност на неправителствените организации за активната работа и за реализирания проект и на Община Разград за предоставената сграда и оказаното съдействие.

В момента приоритет е да се потърсят възможности за осигуряване на средства за оборудване и обзавеждане на сградата за нуждите на функциониране на социална услуга Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик и за одобряването й като държавно-делегирана дейност.

Източник: Областна администрация Разград