Център за съзидателно правосъдие

Проекти

Проекти
“Програма ФАР Гражданско общество 2002” – Предоставяне на техническа помощ за управление на грантова схема, укрепване на капацитете и обучение за НПО в Североизточна България. Член на консорциум, управляван от Фондация “Ресурсен център” – с подкрепата на Европейския съюз,
септември 2004г. – септември 2006г.
Проекти
Проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства” – с подкрепата на Институт “Отворено общество” София и Канадската Агенция за Международно Развитие.
Проекти
“Дневен център за жени в неравностойно положение в с. Стражец” – с подкрепата на Фонд “Социално подпомагане” на Министерството на труда и социалната политика на Република България.
Проекти
“Подобряване на социалното положение на безработните жени от с. Стражец” – с финансовата подкрепа на Посолството на Кралство Холандия, Програма Матра.
Проекти
Проект “Заедно Решаваме” – Повишаване ефективността на взаимодействие между обществеността и полицията.
Проекти
Проект “Създаване на обществен фонд за развитие” – Фондация “Развитие на Гражданското Общество” финансира пилотен проект за България в подкрепа на гражданското развитието.
Проекти
Местни партньори – 5000 евро за администриране на 50000 евро директно дарение за НПО и граждани, Фондация “Развитие на гражданско общество” – София,
октомври 2000г. – ноември 2001г.
Проекти
Проект “Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград” – с подкрепата на Институт “Отворено общество” – София,
януари – август 2000г.
Проекти
“Образование за лидери и граждани” – с подкрепата на Фондация “Развитие на гражданско общество,
февруари – септември 1999г.