Център за съзидателно правосъдие

Предизвикателства при изпълнението на съдебни решения относно извършителите на домашно насилие в област Разград

Предизвикателства при прилагане на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) в Лудогорието.

Изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие в Разград д-р Георги Милков, по тази тема се обърна с писмо до областния управител, ръководителите на съда и прокуратурата, директорът на областната дирекция на МВР.

Областният съвет за превенция на домашното насилие към областния управител на област Разград е подходяща платформа за обсъждане на напредъка и на всички предизвикателства в съвместната ни работа.

В писмото се повдигнат някои важни проблеми при изпълнението на съдебни решения по ЗЗДН относно извършителите на домашно насилие в област Разград. Въпреки усилията да се оказва помощ на жертвите на домашно насилие и да се създаде безопасна среда, екипът на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в град Разград среща редица предизвикателства, които възпрепятстват ефективното изпълнение на тези решения.

Първо, много извършители са с мярка за неотклонение „задържане под стража“ в следствените арести или излежават наказание/присъди „лишаване от свобода“ в затвори в България и други страни. Посочените обстоятелства създават значителни логистични трудности при осигуряването на двете групи извършители да участват в специализирани програми и услуги за справяне с гнева и агресията. Второ, има случаи извършителите да живеят и работят трайно със семействата си извън България, често в страни от Европейския съюз. Този международен елемент усложнява процеса на изпълнение на съдебните решения, тъй като изисква координация и сътрудничество между съответните национални власти.

През 2023г. в Консултативния център по проблемите на домашното насилие в град Разград са включени 33 извършители на домашно насилие в специализирана програма, която е задължителна съгласно съдебно решение/заповед за защита по ЗЗДН.

Екипът на Консултативния център идентифицира няколко проблема при изпълнението на съдебни заповеди относно извършителите, които имат влязло в сила съдебно решение (включително заповед за защита) по ЗЗДН да посещават специализирани програми и услуги за справяне с гнева и агресията в област Разград:

 1. С мярка за неотклонение „задържане под стража“ в следствените арести – задържани преди/след влизане в сила на съдебно решение;
 2. С наказание „лишаване от свобода“ в затвори в България;
 3. Живеещи постоянно/трайно извън България – в страни от Европейския съюз – живеят и работят със семействата си (гастарбайтери);

Посочените предизвикателства оказват значително влияние върху способността ефективно да бъдат подпомагани жертвите на домашно насилие и да им бъде осигурена безопасна среда. За да се адресират тези проблеми, Георги Милков предлага да се проучат възможностите за въвеждане на промени в Правилника за прилагане на ЗЗДН, които биха изяснили как се изпълняват съдебните решения в тези променени обществени условия.

В момента други 10 съдебни решения по ЗЗДН не могат да се изпълняват по посочените 3 причини. Общо за 2023г. участващите извършители в Специализирана програма в Консултативния център в град Разград трябва да бъдат 43 човека.

По този повод в Работната група за промяна на Правилника за прилагане на ЗЗДН в Министерски съвет д-р Георги Милков е предложил да се обсъди и механизъм за изпълнението на съдебните решения в променената обществена среда. Споменатите предизвикателства той е споделил и по време на дискусия в Националния институт на правосъдието (26.03.2024г.) и заключително събитие на проект на ГДНП на МВР (02.04.2024г.) в град София.

Като се има предвид важността на този въпрос, д-р Георги Милков предлага да бъдат намерени адекватни подходи за подобряване на изпълнението на съдебните решения в контекста на променящата се обществена среда.

Доктор Георги Милков предлага да се установят ясни процедури за отговор на заявления, подадени от юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) до прокурори или администрации на затвори за осигуряване на достъп до лица в арести или затвори. Освен това трябва да се дефинират процедурите за обжалване или оспорване на отказ за достъп до тези лица или други свързани въпроси. Необходимо е да се разгледа възможността за изпълнение на мерки по член 5, ал. 1, т. 6 от ЗЗДН в различни населени места, ако лицето попада в една от категориите, споменати по-горе, и съответното юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) може да докаже капацитет за предоставяне на услуги в това ново местоположение (мобилни услуги). Трябва да се проучи възможността за провеждане на консултативни срещи дистанционно чрез видеоконференция по инициатива на ЮЛНЦ в случаите, когато лицето живее постоянно и трайно извън пределите на Република България.

За тази цел, в писмото д-р Георги Милков отбелязва, че е предложил да се включат следните промени в Раздел II. Изпълнение на мерките за защита от домашно насилие, член 10 от Правилника за прилагане на ЗЗДН:

 1. Ясно посочване как се изпълняват съдебните решения в случаите на мерки за неотклонение „задържане под стража“ и присъда „лишаване от свобода“ и постоянно пребиваване извън Република България.
 2. Установяване на ясни срокове за отговор на заявленията, подадени от ЮЛНЦ до прокурори или администрации на затвори за осигуряване на достъп до лица в арести или затвори.
 3. Дефиниране на процедурите за обжалване или оспорване на отказ за достъп до лицата по т.2 или други свързани въпроси.
 4. Разглеждане на възможността за изпълнение на мерки по член 5, ал. 1, т. 6 от ЗЗДН в различни населени места, ако лицето попада в една от категориите по т. 1-2 и съответното ЮЛНЦ може да докаже капацитет за предоставяне на услуги в това ново местоположение.
 5. Разглеждане на възможността за провеждане на консултативни срещи дистанционно чрез видеоконференция по инициатива на ЮЛНЦ в случаите, когато лицето живее постоянно и трайно извън Република България.

В писмото се предлага да се разгледат трихипотетични сценария и да се обсъди приноса на заинтересованите институции, с цел да се подпомогне този процес:

 1. Как участва Прокуратурата – постановление или резолюция за осигуряване на достъп на екип на ЮЛНЦ/НПО до лица в арестите и затворите за изпълнение на съдебното решение; Каква е процедурата – колко дни след подаване на заявлението прокурор се произнася и т.н…
 2. Как участва МВР – проверка на граничните пунктове на вход и изход, например кога е влязло/излязло лицето от България;
 3. Как съдейства Министерството на правосъдието с международното правно сътрудничество за искане на съдействие от властите в държавите на постоянно пребиваване – да информира, че съдебното решение е влязло в сила и мярката по член 5, ал. 1, т. 6 е без срок!!!

В писмото е направено предложение да се разгледа ролята на съда за последващ контрол и реакция на влезли в сила съдебни решения, които не могат да бъдат изпълнени поради обективни причини или значителни затруднения.

Възможно ли е съдът да потърси съдействие от органите на изпълнителната власт (Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи) и съдебната власт (Главният прокурор на Република България), когато е необходимо, за да гарантира прилагането в пълен обем на съдебните решения?

Кой е инициатор на процедурата по изпълнение на съдебните решения в посочените 3 хипотези?

Писмото завършва с благодарност от д-р Георги Милков към областния управител на Разград, председателите на Окръжен съд – Разград, районните съдилища в градовете Разград, Кубрат, Исперих, Окръжния и Районния прокурор на Разград, Директора на ОД на МВР – Разград за възможността да сподели предизвикателства и решения, като очаква с нетърпение да продължи диалога и да работят заедно за подобряване на защитата на жертвите на домашно насилие в Лудогорието.