Център за съзидателно правосъдие

Подобряване на сътрудничеството за щадящо правосъдие за деца: Полицията в Лудогорието води усилията на местната общност

Интересна среща за обсъждане на проекта „Отвори очи!“, финансиран от фондация „Лъчезар Цоцорков“, се състоя на 13 май 2024 г. в ОДМВР град Разград. В срещата участваха служители от Охранителна и Криминална полиция, инспектори Детска педагогическа стая, началници на трите Районни управления в ОДМВР-Разград, началник-отдели в ОДМВР гр. Разград и други отговорни служители. Директорът на ОДМВР град Разград Диян Симеонов откри срещата, подчертавайки важността на темата за щадящо правосъдие за деца. Заместник-директорът Иван Игнатов ръководи срещата и подчерта ролята на инспекторите Детска педагогическа стая и необходимостта от засилено използване на „синята стая“ в град Разград.

Целта на проекта е да създаде специализирана програма за обучение на съдии, прокурори и адвокати как да работят с деца (жертви, извършители, свидетели), участващи в наказателни производства. Представителите на ОДМВР град Разград изразиха своята ангажираност към каузата и признаха важността на работата в екип с други професионалисти, работещи с деца.

Изпълнителният директор Георги Милков и председателят на Центъра за съзидателно правосъдие адвокат Димо Борисов представиха инициативата.

Как можем да подобрим съвместните си усилия за гарантиране на справедлив и щадящ процес за деца, участващи в наказателни производства? С този въпрос Георги Милков направи отправна точка за разговор и да се идентифицират области за потенциално сътрудничество. В тази връзка той призова присъстващите да споделят своите мисли, предложения и идеи как може да се постигне по-ефективно сътрудничество и как проектът може да бъде развит и усъвършенстван.

Полицейските служители обсъдиха предизвикателствата, пред които са изправени професионалистите, когато работят с деца, участващи в наказателни производства и споделиха добри практики от други региони. Участниците обсъдиха местните модели на сътрудничество между институциите при работата с деца, участващи в наказателни производства.

Коментирано бе и прилагането на две европейски директиви (2016/800, 2012/29), чието транспониране в българското законодателство е имитиращо. Адвокат Йорданка Кондиева подчерта значимостта на темата и сподели интересни примери от практиката, като направи конкретни предложение за успешно реализиране на проектната инициатива.

В рамките на проекта са планирани две обучения през есента на 2024 г., фокусирани върху способите и подходите за щадящо правосъдие и средата за изслушване на деца в специалното помещение (синя стая). Досега са проведени срещи със съдии от Районен съд град Кубрат и Районен съд град Разград, прокурори от Окръжна и Районна прокуратура – Разград, както и със социални работници от Дирекция „Социално подпомагане“ в град Кубрат. Предстоят срещи в Окръжен съд град Разград и Областна администрация град Разград.

Проектът разширява възможностите на дългогодишната съвместна работа на полицията в Лудогорието за защита на жертвите на домашно насилие и дисциплиниране на извършителите на насилие в семейството. Очаква се след обученията програмата да бъде тествана с местни участници в продължение на три месеца.

Изпълнителният директор на проекта Георги Милков изрази своята благодарност за участието на полицейските служители и подчерта важността на тяхната роля в осигуряването на по-добро бъдеще за децата, включени в наказателните производства. Той подчерта необходимостта от непрекъснато подобряване и укрепване на сътрудничеството между различните участници в системата за детско правосъдие.

Заместник-директорът Иван Игнатов закри срещата, като благодари на всички участници за тяхното активно участие в дискусията. Своята благодарност към всички присъстващи изрази Георги Милков и ги увери, че техните предложения ще бъдат взети предвид в изпълнението на проекта. Той насърчи присъстващите да продължат да работят професионално и да обменят информация по въпросите за детското правосъдие.